25 މެއި

May 25, 2020 2
ޔޮޓުތަކުން ނަގާ ފީގެ 75 ޕަަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި

ހއ. ހުލިގަމުގައި ޔޮޓް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޔޮޓްތަކުން ކަސްޓަމްސް އަށް ނަގާ ފީ 75 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 30
އާއިލާއާ އެކު އުލިގަމު ބަނދަރުގައި ދެ މަސް ދުވަސް!

ޔޮޓުގައި ކަނޑަށް ނުކުތްއިރު، އެމްބާ ލިމްގެ ދެމަފިރިންނާއި ދެ ދަރިންގެ މިސްރާބު ހުރީ މެލޭޝިއާ އިން ސްރީ ލަންކާއަށެވެ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން، ރާއްޖެ އަންނަން ނިންމައި، އުލިގަމު ބަނދަރަށް ގާތް ކުރީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މީހުންނަށް ރާއްޖެ އާދެވުނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މާލެތެރެއިން ފެނި، ވެރިރަށް...

22 މާޗް

March 22, 2020 8
ސަފާރީއަކުން ހުޅުމާލެ ފޭބި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ސަފާރީއަކުން ހުޅުމާލެ އަށް ފޭބި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 1
ހައިޑްރޮޖެން އިން ދުއްވާ ސުޕަޔޮޓެއް ބިލް ގޭޓްސް ނުގަނޭ

ހައިޑްރޮޖެންގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ އަގު ބޮޑު ސުޕަޔޮޓެއް އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް ގަތް ވާހަކަ އެ ޔޮޓް ފަރުމާކުރާ ކުންފުނި ސައިނޮޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 16
ފީތައް ކުޑަކުރާތީ އުލިގަމަށް ޔޮޓްތައް އަންނަން ފަށައިފި

ހއ. އުލިގަމުގައި ޒަމާނުންސުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޔޮޓް ބަނދަރުކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ގަވައިދުތަކުގެ ސަބަބުން ޔޮޓު އައުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮންނަތާ ހަ އަހަރު ފަހުން ގަވައިދުތައް އިސްލާހުކުރާ ކަމުގެ ޚަބަރާ އެކު ޔޮޓް އައުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 4
އުލިގަމު ޔޮޓް މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

ހއ. އުލިގަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަސްޓަމްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޔޮޓު މަހާސިންތާ" ނިންމާލައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 2
އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު އަލިފާން ރޯވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 4
ސަބްމެރީނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޔޮޓެއް ހަދަން ވިސްނަނީ

ވުޖޫދުގައި ނެތް ފާޑުފާޑުގެ މޮޅެތި އުފެއްދުންތައް އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ފިލްމުތަކުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާޑުފާޑުގެ އުޅަނދުތަކާއި ހަތިޔާރުތައް ހިމެނެ އެވެ. އެ ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުން ތިލަވެގެން އައި ބައެއް ފަރުމާތަކުގައި ފަހުން އަސްލު ކުލަ ވެސް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 9
އުލިގަމަށް ޔޮޓް ނާންނަ ސަބަބު ހައްލު ނުކުރާތީ ޝަކުވާ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޮޓް ފަހަރު ކުރިން ބަނދަރު ކުރާ ހއ. އުލިގަމަށް ޔޮޓް އައުން ސަރުކާރުގެ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ވައުދު ސަރުކާރުން ފުއްދުން ލަސްވާތީ ޔޮޓް ފަހަރުގެ އެޖެންޓުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން ގަތް ޔޮޓް އަނެއްކާވެސް ވިއްކާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު (އެއް ބިލިއަން ރިންގިޓް) އަށް ގަތް ސުޕަ ޔޮޓް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކަށް 126 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އެ ޔޮޓް ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
އެންމެ ބޮޑު އެއް ސުޕަޔޮޓް ވިއްކާލަނީ

އަގުބޮޑު އެއްޗިއްސަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިއީ ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރަވައިޓް ސުޕަޔޮޓެވެ. "ދި އޮކްޓަޕަސް" ނަން ދީފައިވާ 414 ފޫޓްގެ ޔޮޓް ނިސްބަތްވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި، މައިކްރޮސޮފްޓް އެއް ބާނީ ޕޯލް އެލެންއަށެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 23
ޖަލްބޫތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ފެށުނީއްސުރެ ވެސް ރިސޯޓުތަކަށް މީހުން އުފުލާ ހަދަނީ އެ ރިސޯޓެއްގެ މެނޭޖުމެންޓުން އަމިއްލައަށެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި އެހެން ބަޔަކަށް ދީގެން ހިންގާ ރިސޯޓެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެނބޫދޫ ފަޅުގައި މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ރިސޯޓާ އެކު، އެކަން ވެސް ބަދަލުވާނެ އެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 4
ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން ގަތް ޔޮޓް ވިއްކާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 3) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު (އެއް ބިލިއަން ރިންގިޓް) އަށް ގަތް ސުޕަ ޔޮޓް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކަށް 126 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
"ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސަޅި" ވަޒީފާ ވަރަށް ތަފާތު

ތަފާތު ވަޒީފާއަކަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޖެޓާއި ޔޮޓާއި ކާރާއި ގަހަނާ ފަދަ އަގު ބޮޑު އެއްޗެހި ވިއްކާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަގްޒަރީ މާކެޓްޕްލޭސް "ހަޝް ހަޝް" އިން ހޯދަނީ އެ މީހުން ވިއްކާ މަތީފަންތީގެ އަގު ބޮޑު ތަކެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެތަކެތި ޓެސްޓްކުރާނެ މީހެކެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018
ކޮރަޕްޝަން ފައިސާއިން ގަތް ޔޮޓް މެލޭޝިއާއަށް ގެންގޮސްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 7) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ބޮޑު ލަގްޒަރީ ޔޮޓް މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަތް ޔޮޓް ގެންނަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 5) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ބޮޑު ޔޮޓް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު (41.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯ މާދަމާ ލޯންޗްކުރަނީ

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ (އެމްއެމްއީ) މާދަމާ ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 5
ބޭރު މީހުންނަށް ޔޮޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ އުސޫލަށް ލުއިދީފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ގޮތްތަކަށް ލުއި ދީ، ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 10
ސަބްމެރިނެއް ނޫން؛ ސުޕަ ޔޮޓެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުވަދޫ ކަނޑުން "ސަބްމެރިން"އެއް ފެނިގެން ބަޔަކު އެކަން އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެމްއެންޑީފުން ކަށަވަރުކޮށް ދިން ގޮތުގައި ބަޔަކަށް ސަބްމެރިންއެއް ކަމަށް ހީކުރެވުނު އެއީ ސަބްމެރިންއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސުޕަ ޔޮޓެކެވެ.