31 މާޗް

March 31, 2020 42
ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ޔޮޓް ޓުއާސްއިން ވަޒީފާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 17
ޖާބިރުގެ ވަޓަވައްރެހާ ރިސޯޓު ވިއްކާލަނީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގދ. ވަޓަވައްރެހާ ވިއްކާލަން ނިންމައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 21
ޔޮޓް ޓުއާސްގެ 29މ ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ދައުލަތަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު (440 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޔޮޓް ޓުއާސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ކުންފުނިން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 1
ޔޮޓް ޓުއާސްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް

ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތައް މީރާގެ އެންގުމަކަށް ފްރީޒް ކުރުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 3
ޔޮޓް ޓުއާސްއިން 29 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހއ. އަލިދޫ ރިސޯޓް ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 29 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން، ސަރުކާރުން އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 35
ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 13
ޔޮޓް ޓުއާސް މައްޗަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުކުމެއް

ދައުލަތަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (55 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން) ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 5
ވެސްޓްޕާކްގައި ޖަގަހަ ހަދަނީ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވާ

ވެސްޓްޕާކް ހުރި ބިމުގައި ޕީޕީއެމުން ޖަގަހައެއް ހަދަމުން ދަނީ އެ ބިމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވާ ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސްޓްޕާކް ކުރިން ހިންގި ޔޮޓް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 56
ޖާބިރު އެންމެ ފަހުން ލަންޑަނަށް އެތެރެވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުން ދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 53
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 8
ފައިސާ ނުދައްކާ 13 މައްސަލައެއް މީރާ އިން ކޯޓަށް

ރިސޯޓް އަދި ހޮޓާ ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ބިމުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކާ 13 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 17
ޔޮޓް ޓުއާސާ ދެކޮޅަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުވާއެއް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނި އަތުން ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު (45 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ހޯދަން މީރާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 20
މެމްބަރު ޔާމީނު އަތުން ދެމިލިއަން ހޯދަން ޖާބިރު ކޯޓަށް

ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ފައިސާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޖާބިރު އަންގަވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 62
މީރާ؛ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ފްރީޒް ކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު 5،000 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބިޔަ ކުންފުނި ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 11
އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރާ މައްސަލާގައި މީރާ އެއްޗެއް ނުބުނި

ވިލާ ޝިޕިން އަދި ޔޮޓް ޓުއާސްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 91
ޖާބިރުގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

މިހާރު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވީ އޭނާ "ދަންނަ" އަބްދުﷲ ޔާމީން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައީސް ޔާމީނަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 22, 2017 34
ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 3
ވެސްޓްޕާކްގެ މައްސަލަ ކާމިޔާބެއް ނުވި

ވެސްޓް ޕާކް ހިންގުމުގެ މުއްދަތު ޔޮޓް ޓުއާސް އަށް އިތުރުކޮށް ދޭން އަމުރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 1
އަލިދޫގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ހއ. އަލިދޫ ރިސޯޓް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެ މުއްދަތުގައި އެ ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 2
ބީނާފުށި ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް ދިން ހއ. ބީނާފުށްޓާއި އެރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ކަނޑާލި ފިނޮޅު ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 8
ކުޑަރަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލައިފި

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގި ކުޑަރަށް ރިސޯޓު ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރު (354.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.