04 ޖުލައި

July 04, 2020 5
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަންސާލީއާ ސުވާލުކުރަނީ

ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅެ މިދިޔަ މަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއާ ސުވާލުކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކަޕޫރް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސްޕައި ތުރިލާ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ވާނީ ކަޕޫރުކަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
އަބީޝެކް އެދެނީ އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަކަށް

އާމިރު ޚާނަކީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެހާމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެސް ވާނެތީ، އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އަބީޝެކް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ރާދިކާ އަޕްޓޭގެ އިންޓަނޭޝަލް ފިލްމު "އަ ކޯލް ޓު ސްޕައި" މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

June 21, 2020 5
މިއުޒިކް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ވެސް މާފިއާއަކުން: ސޯނޫ

ބޮލީވުޑްގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ދެތިން "މާފިއާ" އަކުން ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 5
ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް

ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅަށް އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމާއި މުރުނާލް ތާކޫރުގެ ވީޑިއޯއެއް ލަވައެއް މިއަދު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލް ނެރެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒެއްނުކުރާނެ

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އިރު، އަލުން ހުޅުވޭނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
އަދިތިޔާއާ ކައިވެނިކުރި ސަބަބު ރާނީ ކިޔައިދީފި

ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާގެ ހަޔާތަށް ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ އައުމަކީ އާދީގެ އާއިލާ އިން ކުރި އެހާ ރުހުނު ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ޒިންމާ ވެސް ބައެއް މީހުން ރާނީގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ މިހާރު މާޒީ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ވައިއާރްއެފަކީ އާއިލާއެއް: ސައިފް

އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާ އިސްކޮށް ހުރެގެން މިހާރު ހިންގާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް އަހަރުތަކެއް ފަހުން ކުޅެން ލިބުމަކީ އާއިލާއާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވުމުގެ އިހްސާސްވާ ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
އަހަންނަށް އަޔޫޝްމަން ވަރަށް ހާއްސަ: ބޫމީ

ފިލްމީ ކެރިއަރު ފަށައިގަތީ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާއާ އެކީ ކަމަށްވާތީ އޭނާ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ ކަމަށް ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރް ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަނީ

ސަލްމާން ޚާން ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފްރެންޗައިޒް "ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފިލްމަށް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ވާނީ އަށް ޔާޝްރާޖް ނޫން ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވާނީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒްނުކުރެވި ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" މި މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ހެދި އެ ތާރީހުގައި ފިލްމު ނާޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް ވިކީ ކޯޝަލްގެ ފިލްމު "ސަރުދާރު އުދަމް" ސިންގް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 06, 2020
ރިތިކާއި ސިދާތު އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަނާއި އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ އާބޫ ދާބީ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

March 05, 2020
"ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަށް އެންމެ ފަހުން ތާރީހެއް

ރިލީޒްނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަޅުވާނެ ތާރީހެއް އެންމެ ފަހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
"ޗަކް ދޭ! އިންޑިއާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެނބުރި އަންނަނީ

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޗަކް ދޭ! އިންޑިއާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝިމިތު އަމިން 11 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޝަނަށް އެނބުރި އަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.