26 ޖޫން

June 26, 2019
ކެޓްރީނާގެ "ޒޯޔާ" ކެރެކްޓާ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

ސަލްމާން ހާން ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކުޅޭ ޒޯޔާ ކެރެކްޓާ އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
"ދޫމް 4" އިން ޝާހްރުކް ފެނިދާނެތަ؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް" ގެ ފިލްމަކުން ޝާހްރުކް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. އެ ސީރީޒްގެ ތިން ބައި މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ އިރު، ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނަނީ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަކީ ޝާހްރުކްގެ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އެ މަހުގެ 9 އަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2019
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ"

ޝޫޓިން ނިންމާލައި މިހާރު ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަރުހަލާގައި އޮތް، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ" ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 1
މި ފަހަރު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ އެގެއިން"

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން 2005 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝާދު އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމަށް މިހާރު އަންނަނީ...

28 މެއި

May 28, 2019
ރަންވީރަށް އަނެއްކާ ވެސް ޔާޝްރާޖްގެ ފިލްމެއް

ރަންވީރު ސިންގް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކޮށް ދިން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް އޭނާ އަނެއްކާވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ތައާރަފު ވާނީ އަކްޝޭއާ އެކު

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކުރި އިންޑިއާގެ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ފަރާ ހާނެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ސުޖިތު ސިރްކާސްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
"ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަނީ

ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ސަލްމާން ހާން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ވެސް ހަދާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ މިހާރު ލިޔަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
މަނީޝްގެ އާ ފިލްމަށް ރަންވީރާއި މަނޫޝީ؟

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 2017 ގެ ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރާނީ ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކުންނެވެ. ފަރާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއި ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް ފޯރި ކެނޑިފައި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކަމަށްވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) މާ ބޮޑު ކުލަވަރެއް މިހާރަކު ނުފެނެ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
ޗަންކީ އަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަހާން ޕާންޑޭ ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެނުނު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުން އާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން...

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 2
ރަންބީރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަބަލް ރޯލަކުން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޝަމްޝޭރާ" ގައި ރަންބީރު ކަޕޫރް ފެންނާނީ ޑަބަލް ރޯލަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
"ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަންނަ މަހު ނުފެނިދާނެ

އަރްޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތާ ޗޯޕްޅާގެ ޖޯޑު ފެނިގެންދާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

ދެހާސް ސާދަ ވަަނަ އަހަރު ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ފިލްމު ގެނެސް ދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޔަގީންކޮށް ދީފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފަހު، ޔާޝްރާޖް ފިލްސްމް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަޖެޓެއްގެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލު އާމިރު ހާން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
"ތަގްސް" އަށް ކުރި އުންމީދުތައް ފެނަށް

ވަރަށް މޮޅު އަދި އެހާމެ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި، އާމިރު ހާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައި، އުންމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާލައިފި އެވެ.