19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ހަތް ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ހަތް ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށާއި ޝޫޓިން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އޮން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި އޭގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޔާޝްރާޖުން ވެސް ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ނުފޫޒު ގަދަވަމުން އަންނަ އިރު، އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާއެރް) އިން ވެސް އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 3
ކަރަންގެ މައްސަލަ ބަލަން މޯދީ އަށް ކަންގަނާ ގޮވާލައިފި

ބޮލީވުޑް މާފިއާ ހިންގުމުގެ އިސް މީހަކީ ކަރަން ޖޯހަރް ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެތައް ބައެއްގެ ކެރިއަރާއި ދިރިއުޅުން ވެސް ހަލާލުކޮށްފައި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގައި އަޖޭ ކުޅޭނީ ވިލަންއެއްގެ ރޯލް

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޮޑު ބަޖެޓް ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ވިލަންއެއްގެ ރޯލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ބައިގަރުނު ފާހަގަކުރަން ޔާޝްރާޖުން ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އަށް މި އަހަރު ބައިގަރުނުވެފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރަން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފިލްމު ފެސްޓިވަލްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
ޔާޝްރާޖްގެ ލޯގޯ ބަދަލުކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ލޯގޯ ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އަންނަ މަހު އާ ލޯގޯ ދައްކައިލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 1
"މަރުދާނީ 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ތައުރީފު ރާނީ އަށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު "މަރުދާނީ" ފްރެންޗައިޒްގެ ދެ ފިލްމުގައި ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ ދެއްކި ހުނަރަށް ޑައިރެކްޓަރު ގޯޕީ ޕުތުރާން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގެ ކާސްޓަށް ޖޯން؟

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެކްޝަން ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ކާސްޓުން ޖޯން އަބްރަހަމް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ؟

ދެހާސް ސަތާރައިގެ މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ލިބުނު މަނޫޝީ އަކީ އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ ބަތަލާއެއް

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
އަހާން ތައާރަފުކުރާނީ ޔާޝްރާޖުން؟

މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ، އަނަންޔާ ޕާންޑޭގެ ދެބެއިންގެ ދެ ދަރި އަހާން ޕާންޑޭ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ޕަތާން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

August 14, 2020
އަޖޭ އަށް އަލަށް ޔާޝްރާޖްގެ ފިލްމެއް؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް އަލަށް އަޖޭ ދޭވްގަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020
އަޔޫޝްމަންއާ އެކު ވާނީ

މިހާތަނަށް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް ނޫނީ ނުކުޅޭ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރަށް އެހެން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 09, 2020 3
އާމިރުގެ ދަރިފުޅު ތައާރަފުކުރާނީ ވައިއާރްއެފުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 2
ޝާހްރުކާއި ދީޕިކާގެ އާ ފިލްމަކީ "ޕަތާން"

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމަކީ "ޕަތާން" ކިޔާ ވަރަށް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް މަނީޝް؟

ސަަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ފުރަތަމަ ބައި ހެދި ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ މަނީޝް ޝަރުމާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.