19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" މި އަހަރުގެ ޖޫން 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ހަދައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން، ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ރައުތުގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 2
ކާން ނުލިބެނީތޯ އެހުމުން ވާނީ ކަޕޫރް ރައްދު ދީފީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ވޯ" ގެ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ވަރަށް ހިކިކޮކޮށް ފެންނާތީ، ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބެނީތޯ އަހައި މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓަކަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
އަކްޝޭ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމެއް

މި ފަހަކަށް އައިސް އާ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ކަމަށް ބުނެ އެ ވާހަކަ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދެއްކި، އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

December 23, 2019 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ" އަކީ ފްރެންޗައިޒެއް

ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ "މަރުދާނީ" އަކީ ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ތިން ވަނަ ބަޔަކަށް ވެސް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ގޯޕީ ޕުތުރާން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ސައިފާއި ރާނީ އެކުގައި ފެންނާނެ

ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިން ރާނީ އާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އެކީގައި ފެނިގެންދާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
"ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިއުލާންކޮށްފި

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ރަންވީރާ އެކު ދެކުނު އިންޑިއާގެ ބަތަލާއެއް

ރަންވީރު ސިންގް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ޖަޔޭޝްބާއި ޖޯރްދާރު" ގެ ބަތަލާއަކަށް ސައުތު އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޝާލިނީ ޕާންޑޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްމުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" ގެ ނަން "ޝަލާންގް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 1
"ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ވައިއާރްއެފަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ތުހުމަތެއް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިއުޒިކް އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތަކުން ނުހައްގު ފައިދާތަކެއް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ ކުންފުނިން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ 2" އާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" އަކީ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓްގެ ކޯޓާ ސިޓީ އަށް ހުތުރު ނަން ލިބޭ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ސިޓީގެ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ރާނީ އަށް ކަރަންގެ ތައުރީފު

އަންމަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ އަށް ކަރަން ޖޯހަރު ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2019
މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ "ޕްރިތުވީރާޖް" އަށް ސޮއިކޮށްފި

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖް ހާސިލުކުރި މަނޫޗީ ޗިލާރް، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ އާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
"ހިޗްކީ" އިން ރާނީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އެވޯޑެއް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ހިޗްކީ" އިން ރާނީ މުކަރްޖީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މުހިންމު އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
"ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑަށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް (42 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައި މި އަހަރު މިހާތަނަށް އިންޑިއާ އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފި އެވެ.