25 މާޗް

March 25, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަނީ

ސަލްމާން ޚާން ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފްރެންޗައިޒް "ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފިލްމަށް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ވާނީ އަށް ޔާޝްރާޖް ނޫން ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވާނީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒްނުކުރެވި ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" މި މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ހެދި އެ ތާރީހުގައި ފިލްމު ނާޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް ވިކީ ކޯޝަލްގެ ފިލްމު "ސަރުދާރު އުދަމް" ސިންގް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 06, 2020
ރިތިކާއި ސިދާތު އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަނާއި އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ އާބޫ ދާބީ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

March 05, 2020
"ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަށް އެންމެ ފަހުން ތާރީހެއް

ރިލީޒްނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަޅުވާނެ ތާރީހެއް އެންމެ ފަހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
"ޗަކް ދޭ! އިންޑިއާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެނބުރި އަންނަނީ

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޗަކް ދޭ! އިންޑިއާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝިމިތު އަމިން 11 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޝަނަށް އެނބުރި އަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" މި އަހަރުގެ ޖޫން 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ހަދައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން، ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ރައުތުގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 2
ކާން ނުލިބެނީތޯ އެހުމުން ވާނީ ކަޕޫރް ރައްދު ދީފީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ވޯ" ގެ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ވަރަށް ހިކިކޮކޮށް ފެންނާތީ، ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބެނީތޯ އަހައި މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓަކަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
އަކްޝޭ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމެއް

މި ފަހަކަށް އައިސް އާ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ކަމަށް ބުނެ އެ ވާހަކަ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދެއްކި، އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

December 23, 2019 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ" އަކީ ފްރެންޗައިޒެއް

ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ "މަރުދާނީ" އަކީ ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ތިން ވަނަ ބަޔަކަށް ވެސް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ގޯޕީ ޕުތުރާން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ސައިފާއި ރާނީ އެކުގައި ފެންނާނެ

ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިން ރާނީ އާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އެކީގައި ފެނިގެންދާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
"ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިއުލާންކޮށްފި

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ރަންވީރާ އެކު ދެކުނު އިންޑިއާގެ ބަތަލާއެއް

ރަންވީރު ސިންގް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ޖަޔޭޝްބާއި ޖޯރްދާރު" ގެ ބަތަލާއަކަށް ސައުތު އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޝާލިނީ ޕާންޑޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްމުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" ގެ ނަން "ޝަލާންގް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.