05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 1
"ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ވައިއާރްއެފަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ތުހުމަތެއް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިއުޒިކް އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތަކުން ނުހައްގު ފައިދާތަކެއް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ ކުންފުނިން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ 2" އާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" އަކީ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓްގެ ކޯޓާ ސިޓީ އަށް ހުތުރު ނަން ލިބޭ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ސިޓީގެ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ރާނީ އަށް ކަރަންގެ ތައުރީފު

އަންމަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ އަށް ކަރަން ޖޯހަރު ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2019
މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ "ޕްރިތުވީރާޖް" އަށް ސޮއިކޮށްފި

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖް ހާސިލުކުރި މަނޫޗީ ޗިލާރް، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ އާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
"ހިޗްކީ" އިން ރާނީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އެވޯޑެއް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ހިޗްކީ" އިން ރާނީ މުކަރްޖީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މުހިންމު އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
"ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑަށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް (42 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައި މި އަހަރު މިހާތަނަށް އިންޑިއާ އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
"ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2.0" އަށް މަދަވަން

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެ ވަނަ ބައިން ސައިފް އަލީ ޚާނަށް ދިން ރޯލް އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެ ރޯލަށް އާރް މަދަވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
"ވޯ" ހަފުތާއަކުން 200 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ވޯ" ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް (28 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
"ވޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސްދޭނެ

އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީސް މިހާރު ފަތަހަކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
"ވޯ" ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ތިން ދުވަސްތެރޭ 100 ކްރޯޑް (14 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ޓްރާންސް ޖެންޑާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝީ ބޮމްބް" ގައި އޭނާ ފެންނާގެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ އާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްލާކައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ވޯ" ގެ އެޑްވާންސް ބުކިން އަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ސައިފް ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލައިފި

ސައިފް އަލީ ޚާނަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު 2004 ގެ ފިލްމު "ހަމް ތުމް" ގެނެސްދިން ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހު ވަގުތު އޭނާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ކުރިމަތިލުމެއް ލަވައަކުން

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ވޯ" އަކީ ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގައި ދެ ތަރިންގެ ތަޅާފޮޅުންތައް ވަރުގަދަވާނެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
ވާނީ ކަޕޫރަށް ކުރިއެރުމެއް އަދި ވާދަވެރިކަމެއް ވެސް

ފިލްމު "ޝުދް ދޭސީ ރޮމޭންސް" އިން 2013 ގައި ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރަކީ މިހާތަނަށް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދުނު ބަތަލާއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ކުޅުނީ ވެސް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނެރެދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމުތަކެއް އެކަންޏެކެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 1
އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" އަންނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ވަރުގަދަ ރަސްކަލެއް ކަމަށްވާ ޕްރިތުވީރާޖް ޗޯހަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، ފިލްމު ޓީޒާއާ އެކު، އެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ރާނީ މުކަރްޖީގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.