01 މެއި

May 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ސުޖިތު ސިރްކާސްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
"ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަނީ

ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ސަލްމާން ހާން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ވެސް ހަދާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ މިހާރު ލިޔަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
މަނީޝްގެ އާ ފިލްމަށް ރަންވީރާއި މަނޫޝީ؟

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 2017 ގެ ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރާނީ ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކުންނެވެ. ފަރާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއި ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް ފޯރި ކެނޑިފައި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކަމަށްވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) މާ ބޮޑު ކުލަވަރެއް މިހާރަކު ނުފެނެ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
ޗަންކީ އަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަހާން ޕާންޑޭ ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެނުނު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުން އާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން...

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 2
ރަންބީރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަބަލް ރޯލަކުން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޝަމްޝޭރާ" ގައި ރަންބީރު ކަޕޫރް ފެންނާނީ ޑަބަލް ރޯލަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
"ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަންނަ މަހު ނުފެނިދާނެ

އަރްޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތާ ޗޯޕްޅާގެ ޖޯޑު ފެނިގެންދާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

ދެހާސް ސާދަ ވަަނަ އަހަރު ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ފިލްމު ގެނެސް ދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޔަގީންކޮށް ދީފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފަހު، ޔާޝްރާޖް ފިލްސްމް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަޖެޓެއްގެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލު އާމިރު ހާން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
"ތަގްސް" އަށް ކުރި އުންމީދުތައް ފެނަށް

ވަރަށް މޮޅު އަދި އެހާމެ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި، އާމިރު ހާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައި، އުންމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ދިބާކަރު ބެނަޖީގެ ވާހަކަ ޕާޔަލް އަލުން ތިލަކޮށްފި

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ފިލްމެއްގެ އޮޑިޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓަރު ދިބާކަރް ބެނަޖީގެ ފަރާތުން ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަތަލާ ޕާޔަލް ރަހޯތުގީ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ތަގްސްގެ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސް އާމިރަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ރިލީޒް ކުރަން ގާތްވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ވީއެފްއެކްސް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ބަދަލުތަކެއް ގެނަންނަން އާމިރު ހާން އެދެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018
"ސުއީ ދާގާ" ގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިން އިންޑިއާ" އިން، ވަރުން ދަވަންއަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަސްކަން ކުރެވޭނެ އެކްޓަރެއްކަން އަނެއްކާ ވެސް ސާބިތުކޮށްދީ، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
"ތަގްސް" ގެ ޓްރެއިލާ؛ އިނގިރޭސީންނާ ކުރިމަތިލުމެއް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
"ތަގްސް" ގެ ޓްރެއިލާ ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ އުފަން ދުވަހު

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ކާސްޓުން ފިލްމު ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކައިލުމުގެ ތެރެއިން އާމިރް ހާން ކުޅޭ ކެރެކްޓާ އިން ވެސް އޭނާ ފެނިގެން ދާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
އާމިރާއި އަމީތާބްގެ "ތަގްސް" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އާމިރު ހާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކީގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިގެންދާ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
ޝްރަދާ ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމެއްގެ އުންމީދުގައި

ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އާ އެކު ތިން ފިލްމެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ކުޅުނީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ 2011 ގެ "ލަވް ކާ ދި އެންޑް" އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
މީޑިއާ ދެކެ އަނެއްކާވެސް ރިތިކް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ރިތިކް ރޯޝަން މީޑިއާ ދެކެ އެންމެ ބޮޑަަށް ހިތްހަމަނުޖެހި ރަތަށް އެރި ދުވަސްވަރަކީ އޭނާ އާއި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަރު ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި ކޯޅުނު ދުވަސްވަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިހަކަށް ދުވަހު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އޭނާ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކޮށް، ބޮލާލައި ޖެހި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާތަކުގައި...