29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެއް

ނޮވެމްބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަކީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އަށް ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެ ފިލްމުން އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އާމިރް ހާން އެކީގައި އަލަށް ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެވެތީއެއް ނޫނެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 1
ރާނީ އާއި އަބީޝެކް އެކީގައި އަލުން ފެންނާނެ

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު ފަށަން ނިންމައިިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
"ސުއީ ދާގާ" އަށް ފުރަތަމަ ބުނީ ނޫނެކޭ: އަނުޝްކާ

އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ހުށަހެޅުމުން، ސްކްރިޕްޓް ކިޔާފައި ފުރަތަމަ އެ ފިލްމަށް ބުނީ ނޫނެކޭ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމް ހަ ގައުމެއްގައި ޝޫޓް ކުރާނެ

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް އަދި ވާނީ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ އަދި ނަން އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ ފިލްމް ދުނިޔޭގެ ހަ ގައުމެއްގެ އަގު ބޮޑު، ހިތްގައިމު ލޮކޭޝަންތަކުގައި ޝޫޓް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންތު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމަކަށް ސޮއި ކުރާނަން: ރާނީ

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ހިޗްކީ" ގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ މިހާރު އަންނަނީ ދެން ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ހޮވަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

July 10, 2018
"ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް 500 މިލިއަން ވިއުސް

ޔޫޓިއުބްގައި މިހާތަނަށް 500 މިލިއަން ވިއުސް ހޯދި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކަށް ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އެކްޓުކުރާ ލަވަ "ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 1
"ހިޗްކީ" ޝަންހާއި ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ދައްކަނީ

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ 21 ވަނަ ޝަންހާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި ރާނީ މުކްރަޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ހިޗްކީ" ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
"ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ ކަޕޫރް

ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް ނޫނީ ކުޅެން ނުލިބޭ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް، އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ރަންބީރް ކަޕޫރާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ އެކްޝަން/އެޑްވެންޗަ ފިލްމް "ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 2
އާމިރް ހާންގެ "ތަގްސް" އައިމެކްސް ފޯމެޓްގައި

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ، އާމިރް ހާނާއި އަމީތާބްގެ ބައްޗަންގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ރިލީޒްކުރާނީ އައިމެކްސް ފޯމެޓްގައި ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 1
ސަންޖޭ އަނެއްކާވެސް ނުބައި ބައި ރޯލަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމްތަކުގައި ނުބައި ބައި ރޯލްތައް ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލާފައިވާ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަނެއްކާވެސް މި ހުނަރު ދައްކާލަން ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
"ޝަމްޝޭރާ" އަކީ ރަންބީރްގެ ތަފާތު ފިލްމެއް

ރަންބީރު ކަޕޫރްގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ "ބްރައްމަސްތުރާ" އަކީ ވެސް ތަފާތު ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ. އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމަކީ ފެންޓަސީ/އެޑްވެންޗާ ފިލްމެކެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
"މަރްދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ރާނީ ޝައުގުވެރިވޭ

ރާނީ މުކަރްޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ހިޗްކީ" އަށް ބެލުންތެރިން ދިން ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެހެންވެ ރާނީ މިހާރު ނިންމައިގެން ހުރީ ދެން އެހާ ދިގު މުއްދަތެއް ނުނަގައި އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާށެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޝާހްރުކް އަނެއްކާ ވެސް އަދިތިޔާގެ ފިލްމަކަށް

ޝާހްރުކް ހާން ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމަކީ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ ޑައިރެކްޓް ކުރި 1995 ގެ ފިލްމް "ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭ ޖާއޭގޭ" އެވެ. އެ ފިލްމަށް ފަހު އެ ދެ މީހުން ވަނީ މޮހައްބަތޭން (2000) އަދި ރަބް ނެ ބަނާދީ ޖޯޅީ (2008) ގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
ރަންވީރާއި ދީޕިކާ އިތުރު ފިލްމަަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ރަންވީރް ސިންގްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެމުން އަންނަނިކޮށް، އެ ދެ ތަރިން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
ދެން އެހާ ދިގު ބްރޭކެއް ނުނަގާނަން: ރާނީ މުކަރްޖީ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "ހިޗްކީ" އަށް ލިބެމުން އަންނަ ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. ދެހާސް ސާދައިގައި ރިލީޒް ކުރި "މަރްދާނީ" އަށް ފަހު، ރާނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމްގައި އޭނާ ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަކު ވަނީ ތައުރީފު ކޮށްފަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 3
އެކްޓުކުރަން ނޭނގުނަސް ފައިސާގެ ވާހަކަ ދައްކާ: ރާނީ

ބަތަލާއިންނަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އެކްޓަރުންނަށް ލިބޭތީ އެ ފަރަގު ނައްތާލަން ކުރާ ބަހުސްތަކާއި ހައްގުތައް ހޯދުމުގެ ވާހަކަތައް މިހާރު ވަރަށް ގަދަ އެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މި ހަނގުރާމައަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތް ކަމެކެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 5
އަހަރެންގެ ކާމިޔާބީއަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތް: ރާނީ

ބަތަލާއިންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ލިބުނު ކާމިޔާބު މީހަކަށްވީ އަމިއްލަ އަށް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރާނި މުކަރްޖީ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ: ޔާޝްރާޖްގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ

ރިލީޒްކުރިތާ އެންމެ 16 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" 300 ކްރޯޑު ރުޕީސް ހޯދައިގެން، އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރި ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ. މި ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ސަލްމާންގެ "ސުލްތާން" އެވެ. މި ދެ ފިލްމުގެ ވެސް ޑައިރެކްޓަކީ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރް އެވެ. ތިން...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 2
"ތަގްސް" ގެ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކެއް އަލުން ޝޫޓް ކުރަނީ

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އާމިރް ހާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ކުޅޭ ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ބައެއް އެކްޝަން މަންޒަރުތަކާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަލުން އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ޝޫޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނަށް ފާތިމާ އޮޑިޝަން ހެދި

އާމިރް ހާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަން ބައިވެރިވާ، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ބަތަލާ އަކީ ކާކުކަން އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހަށް އެ ރޯލު ހުށަހެޅި ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވެ އެވެ. ފާތިމާ އެކަން ދޮގުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމަށް އޭނާ ހެދި "ލުކް ޓެސްޓް" ވަނީ ލީކުވެފަ އެވެ.