25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
ރެއިންބޯގެ އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

ރެއިންބޮ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އަހަރީ ސޭލް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭއިރު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރީ ބާޒާރު" މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ހިލޭ ފައިވާނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ނިއު އެޑިޝަންގައި

ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ބްރޭންޑްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަނުން "ބައި ވަން ގެޓް ވަން ފްރީ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019
ރަން ފައުނުން "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާ ދިމާކޮށް ގިނަ ފިހާރަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ރަން ފައުނުން ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ދަމާސް، އިންޑެކްސް ފަރުނީޗަރު ސޭލްގެ އިނާމު ދީފި

ދަމާސްގެ އަހަރީ ސޭލާއި ދަމާސް އާއި އިންޑެކްސް ފަރުނީޗަރުގެ ސޭލުން ވިޔަފާރިކުރި ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންނަށް އިނާމު ދީފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018" ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ރަންފައުނުން އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުން ފިހާރައިން އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އިޔާ އެންޑް ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ރިލެކްސް ފަރުނީޗަރުން އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ރިލެކްސް ފަރުނީޗަރުން އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.