16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ބޯޓެއް ޔަމަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސައުދީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ އަލް ޖައުފް ޕްރޮވިންސަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 2
އެމެރިކާއިން ހަމަލާދީ ޔަމަނުގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އެރޭބިއަން ޕެނިންސުލާގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު ގާސިމް އަލް ރީމީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 3
ޔަމަނުގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި 100 މީހުން މަރު

ސަންއާ (ޖެނުއަރީ 20) - ޔަމަނުގެ މެދުތެރޭގައި ދިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ ސައުދީން މަޝްވަރާކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީންނާ އެކު ސައުދީން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސައުދީ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 8
ސައުދީ ސިފައިންނަށް އަނިޔާވެރިވި ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު މަރައި އަދި އަނެއް ބަޔަކު ރަހީނު ކުރާ ވީޑިއޯ ޔަމަނުގެ ހޫތީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 12
ސައުދީ ސިފައިންގެ ގިނަ އޮފިސަރުންތަކެއް ހޫތީންގެ ދަށަށް

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން "އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް" ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ސިފައިންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 4
ސައުދީ އަށް ދޭ ހުރިހާ ހަމަލާއެއް ހުޓާލައިފިން: ހޫތީ

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ޑްރޯން އާއި މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 3
ޔަމަނުގެ ޖަލަކަށް ބޮން އަޅައި 100 މީހުން މަރު

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޔަމަނުގެ ޖަލަކަށް ސައުދީ-ޔޫއޭއީ ކޯލިޝަނުން ބޮން އެޅުމުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރެޑް ކްރޮސް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 18) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 1
ޔަމަނުގައި ތިބޭ ޔޫއޭއީ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދު ކުރަނީ

ދުބާއީ (ޖުލައި 9) - ޔަމަނުގައި ތިބޭ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 6
ސައުދީގެ އެއާޕޯޓަކަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ނަޖްރާން (މެއި 21) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ އެއާޕޯޓެއްގައިވާ ހަތިޔާރު ގުދަނަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 3
ޔަމަނުގެ ވެރިރަށަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި

ސަންއާ (މެއި 16) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައަށް އެހީވުން ހުއްޓުވުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 17) - ސައުދީން އިސް ނަގައިގެން ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުދިނުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 1
ޔަމަނުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރާލައިފި

ސަންއާ (މާޗް 27) - ޔަމަނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކާ ކައިރި ސަރަހައްދަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ސޭވް ދަ ޗިލްރަން އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 1
ޔަމަނުގެ އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 10) - އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ޔަމަނުގެ ދެބެއިންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ކުދިން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ޔަމަންގައި އުދުހުނު އީރާންގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލައިފި

ޔަމަންގެ ވެރިރަށް ސަންއާ ކައިރިން އުދުހުނު އީރާންގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް، ޔަމަންގައި ހަނގުރާމަކުރާ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 28
ޔަމަންގެ މީހާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ސީރިއަސް: އިމްރާން

ދިވެހި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނިކޮށް، ދައުވާއެއް ވެސް އަދި ޝަރީއަތެއް ވެސް ކުރުމަކާ ނުލައި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުންނަ ޔަމަނު މީހާއާ ގުޅޭ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 1
ވިސާ ނުދޭން ލަސްކުރި މަންމަގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ "މުސްލިމް ބޭން"ގެ ދަށުން އެމެރިކާ ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި ޔަމަނުގެ މަންމަގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ކެލިފޯނިއާގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި މަންމަ އެންމެފަހުން ކެލިފޯނިއާއަށް

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި ކުއްޖާ ދެކިލުމަށް އެމެރިކާ އަށް ދިއުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް ވިސާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިސާ ދިން އެ ކުއްޖާގެ ޔަމަންގެ މަންމަ ކެލިފޯނިއާ އަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ހާލުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ދެކިލަން އެމެރިކާ ވިސާ ދީފި

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ހާލު ދެރަވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ދެކިލަން އެމެރިކާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ ކުއްޖާގެ ޔަމަންގެ މަންމަ އަށް ނުދީ އެތައް ދުވަހަކު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ ވިސާ ދީފި އެވެ.