05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 27
މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު މިއަދު ވަޅުލަނީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ އަދި ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ މަރުވި، ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހްޔާ 45، ތިން ދުވަސް ފަހުން މިއަދު ވަޅުލާން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 80
ޔާސިރަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކުގައި އަސާސެއް ނެތް: އާއިލާ

ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ މަރުވި، ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރި ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 84
ޔާސިރު، އަލްގައިދާގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި:ސަރުކާރު

ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހުޔާ ސާލިހު މުތީއު އަކީ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ އަދި އެ ޖަމާއަތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި މީހެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 147
ޔަމަންގެ ޔާސިރު މަރުވެއްޖެ

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނު މީހެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހުޔާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 35
ޔަމަން މީހާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 42
ޔަމަންގެ މީހާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހުޔާ، ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރުމުން ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދޭން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 22
ޔަމަނަށް އެހީތެރިވާން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ޔަމަނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ބޯޓެއް ޔަމަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސައުދީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ އަލް ޖައުފް ޕްރޮވިންސަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 2
އެމެރިކާއިން ހަމަލާދީ ޔަމަނުގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އެރޭބިއަން ޕެނިންސުލާގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު ގާސިމް އަލް ރީމީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 3
ޔަމަނުގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި 100 މީހުން މަރު

ސަންއާ (ޖެނުއަރީ 20) - ޔަމަނުގެ މެދުތެރޭގައި ދިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ ސައުދީން މަޝްވަރާކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީންނާ އެކު ސައުދީން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސައުދީ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 8
ސައުދީ ސިފައިންނަށް އަނިޔާވެރިވި ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު މަރައި އަދި އަނެއް ބަޔަކު ރަހީނު ކުރާ ވީޑިއޯ ޔަމަނުގެ ހޫތީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 12
ސައުދީ ސިފައިންގެ ގިނަ އޮފިސަރުންތަކެއް ހޫތީންގެ ދަށަށް

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން "އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް" ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ސިފައިންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 4
ސައުދީ އަށް ދޭ ހުރިހާ ހަމަލާއެއް ހުޓާލައިފިން: ހޫތީ

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ޑްރޯން އާއި މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 3
ޔަމަނުގެ ޖަލަކަށް ބޮން އަޅައި 100 މީހުން މަރު

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޔަމަނުގެ ޖަލަކަށް ސައުދީ-ޔޫއޭއީ ކޯލިޝަނުން ބޮން އެޅުމުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރެޑް ކްރޮސް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 18) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 1
ޔަމަނުގައި ތިބޭ ޔޫއޭއީ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދު ކުރަނީ

ދުބާއީ (ޖުލައި 9) - ޔަމަނުގައި ތިބޭ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 6
ސައުދީގެ އެއާޕޯޓަކަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ނަޖްރާން (މެއި 21) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ އެއާޕޯޓެއްގައިވާ ހަތިޔާރު ގުދަނަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 3
ޔަމަނުގެ ވެރިރަށަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި

ސަންއާ (މެއި 16) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޮން އަޅައިފި އެވެ.