18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 13
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްކަން މިރޭ އެނގޭނެ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ރެކްއެސްޓެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ "4426" އަކީ ކޯޗެއްކަން ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށް ދިނުން. ބޭނުމަކީ ފިލްމްގެ ސަސްޕެންސް ހިފަހެއްޓުން ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 5
"4426"ގެ ސެޓަށް ވަދެލަމާ

އޮލިމްޕަހުގައި މި ފަހަރު 15 ޝޯ ދައްކާ އިރު، މިހާރު އަންނަނީ 11 އާއި 12 ވަނަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަމުން.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
"ބައިވެރިޔާ" ޑިސެމްބަރު 14 ގައި

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އާއި ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ބައިވެރިޔާ" އަންނާނީ އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2016 4
ޔޫއްޕެ އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ހުސްވެއްޖެ

ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޒީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. އޭނާ ލައްވައި ފިލްމުތައް ކުޅުވުން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 6
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އުފައްދަން މާއެނބޫ ތޮއްޑޫގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ރަންދަރި" ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ފިލްމު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
މަޖާ "ބައިވެރިޔާ"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ވަރަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާތީ މިއީ ގައިމު ވެސް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
4426: ނަހުލާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްކްރިޕްޓް

މި އަހަރު ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމަކީ ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016
"އިންސާފު 2" އޮތީ ޝޫޓިން އަށް ރެޑީގައި

ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނާއި އެ ރަށުގެ ގްރޫޕަކާ ދެމެދު ހިނގާ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމް "އިންސާފު" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ.

June 06, 2016 1
ނިއުމާގެ "ބައިވެރިޔާ" އަކަށް ޝަފީގް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދާއި ޕްރޮޑިއުސަރު އިސްމާއީލް ޝަފީގް ގުޅިގެން "ބައިވެރިޔާ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޑީ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ފިލްމުގެ ބޮޑު ބައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
"ގިލަން" ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ!

ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ)ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ވެސް ޕްލޭން ކުރި ފިލްމެކެވެ.