16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
ޒުވާނުންގެ ބައެއް ނަމޫނާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުން

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް އުފުލައި، ފުތޫހާތުތައް ފުޅާކޮށް، އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ކާމިޔާބުކޮށް، ޙަޟާރަތު ގާއިމު ކުރުމުގައި ނަބަވީ މަދަރުސާއިން ތަރުބިޔަތު ލިބުނު ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލިބުނެވެ. މި ޒުވާނުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުމުގައި ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 8
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފަށައިފި

ކުލަ ގަދަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 12, 2019 27
އަމާޒަކީ އުފެއްދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާ ކުރުން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ޒަމާނީ ތައުލީމް އުނގަންނައިދީގެން، ހެޔޮލަފާ ދުޅަހެޔޮ އުފެއްދުންތެރި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

22 ޖުލައި

July 22, 2019 111
ވަޒީފާ ނެތި، މައިންބަފައިންގެ އެހީގައި އުޅޭ ޒުވާނުން!

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ފަސް ލައްކައަށް އަރައިފި އެވެ. ޒުވާނުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ. ދިވެހިންގެ ގިނަ މަސައްކަތުގައި ބިދޭސީން ހިފައި، އެ މީހުންގެ އާބާދީ ވެސް ހީނުކުރާ މިންވަރަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަދިވެސް އޮތީ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 72
އާމްދަނީ ނުހޯދާ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް

ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ބަޔަކު ތިބުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 3
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކިލްސް ޑޭ ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ވޯލްޑް ސްކިލްސް ޑޭ" ފާހަގަކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
"ހުނަރުވެނި": މަަސައްކަތްތެރިކަމަށް އާ ދޮރެއް

އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްގީގެ އެތައް ކަމެއް ހާސިލްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ސިކުނޑި ބަދަލުނުވާ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. މިހާރުގެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ނަޒަރުގައި ރޭނުމާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަކީ ދަށް، ކުރަން ހަޑި މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން އިއްޔެ ފެށި "ހުނަރުވެނި" އަކީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން...

18 ޖޫން

June 18, 2019 1
ވަޒީފާ އަށް ހާއްސަކޮށް ޓިވެޓުން ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ބޮޑު ފެއާއަކަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 9
ތަހައްމަލް ކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުންގެ ހުންނަން ޖެހޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި ވެސް ތަހައްމަލް ކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 49
ދިވެއްސަކު ގޯޅިގަނޑެއްގައި ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާފައި!

މާލޭގެ ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭ ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާފައި އޮތް ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 3
އަލަށް ވޯޓުލެވޭ 3،059 ޒުވާނުން އުންމީދުން ފުރިިފައި

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި 3،059 މީހުންނަށް އަލަށް ވޯޓުލެވޭއިރު، އަލަށް ހޮވާ މެމްބަރުންނާ މެދު އެ ޒުވާނުން ކުރަނީ ފޮނި އުންމީދުތަކެވެ. ކުރިމަގަށްޓަކައި ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް މި ޒުވާނުން އުންމީދުކުރެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 16
މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލަނީ

ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދޭ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލުމުގެ އުސޫލު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 30
އެސްއެމްއީ ލޯނު ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރާނެ

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ލޯނަކީ ގައުމުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުންނަށް އެހީވެދޭނެ ލޯނެއް ކަމަށާއި އެ ލޯނުގެ ބައެއް އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 10
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގެސްޓްހައުސްއަކުން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

March 09, 2019 149
މުޅި ކޯހުން އެއްވަނަ، އެކަމަކު ވަޒީފާއެއް ނެތް!

ގާނޫނީ ވަކީލް ކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރީ މުޅި ކޯހުން އެއް ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާ އަމަލީ މައިދާނަށް ކުރިމަތިލީ ރަނގަޅު ވަޒީފާއަކާއި ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް...

07 މާޗް

March 07, 2019 31
ޝެއިހުންނާ އެކު ޒުވާނުން ކޮފީ މޭޒަށް

ދީނީ މައުލޫމާތު ހޯދާއި އެކި ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ "ކޮފީ މޭޒަކުން" ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 5
ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ދެނެގަންނަން ބައްދަލުވުންތަކެއް

ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަން ޑައިލޮގް ސީރީޒްތަކެއް ބާއްވަން ވުމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 6
"ކޮބާސާފު" ކެމްޕެއިން ވައިގައި ހިފައި މުޅި ރާއްޖެއަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ދަޅާއި ސިމެންތި ކޮތަޅާއި ކަރަންޓު ނަރާއި ޕެކެޓާއި ސުޕާރި ޕެކެޓާއި ކުނިވާ ޒާތުގެ އެކިއެކި ކުނިބުނި ނަގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރި އެވެ. "ކޮބާ ސާފު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ފެށި އެ މަސައްކަތް ފުޅާވެ، އެ ހަރަކާތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ވަނީ ފެތުރިފަ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 46
އެންމެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ: "ބޭބޭ 20ރ ދީ!"

އަޅުގަނޑު ހުރީ އެމްޓީސީސީ ޓަވަރުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެންނެވެ. ފަހަތުން މީހަކު ކުއްލިއަކަށް "ބޭބޭ" ގޮވާލުމުން ސިހިފައި ބަލައިލި އިރު، ޒުވާނަކު ހުރީ ކައިރީގަ އެވެ.

February 07, 2019 16
ޒިންމާ ބުރަޔަސް މަހުލޫފަށް އޮތް ޔަގީންކަން ބޮޑު

އުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުގައި އޭނާ މި އޮފީހަށް ވެންނެވީ ބޮޑު އަޒުމެއްގަ އެވެ. ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންނަށް އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އޭރު އޭނާއަކީ ފުޓްބޯޅަ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 12
ހަފްތާ ރެސް އަަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހު ސަރުކާރުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުނިފޫހިފިލުވުން އަދި މާކެޓް 'ހަފްތާ ރެސް" މިރޭ އިފްތިތާހު ކުރުމުން އެތަން ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 11
"ހަފުތާ ރެސް"، ކުލަ ގަދަކޮށް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 10
ކަންކަން ނިންމާނީ ޒުވާނުންގެ އަޑު އަހާފައި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ޒުވާނުންގެ އަޑު އެއްސެވުމަށްފަހު ކަމަށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު...

December 04, 2018 94
ގޭންގުުތަކުގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް މަހުލޫފުގެ ދައުވަތެއް

ގޭންގުތަކުގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.