06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 52
ޔޫތުގެ ސްޓާފުންނަށް އޮފީހަށް ދަރިން ގެންދެވޭ ގޮތްހަދަނީ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު އެ މީހުންގެ ދަރިން އޮފީހަށް ގެންގޮސް، އެ ކުދިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މެޕްސްއިން ފަށައިފި

އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ހުނަރުތައް ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދީ، ކަންކަމުގައި އިސްނަގާ ބަޔަކަށް އެމީހުން ހެދުމަށްޓަކައި މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 3
ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 12
ކުޅިވަރު ސާމާނު ގަތުމަށް ޗައިނާއިން ތިން ލައްކަ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާ އަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 22،700 ޑޮލަރު (350،034ރ.) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
އެމެރިކަން ސެންޓަރު އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގައި ހިންގަމުން އައި އެމެރިކަން ސެންޓަރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 22
ފިރިކަލުންގެ ރަށުން އިރުތިޝާމަށް މަލުގެ މަރުހަބާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑް) އާ މިދިޔަ މަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ޝާޑްގެ ރަށް ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
"ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ"

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޭރު ގައުމުތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ކުޅިވަރާބެހޭ މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ތިނަދޫގައި ސްވިމިން ޓްރެކެއް އަޅައިފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ގދ. ތިނަދޫގައި އެޅި ސްވިމިންޓް ޓްރެކް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 4
ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން މިނިސްޓަރު ޖަޕާނަށް

ކުޅިވަރުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކާއި އެހީތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ޔޫތުު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މާދަމާ ފުރައިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 55
ދިވެހި ބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތެއް ގަންނަން ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ރައްޓެއްސަކު އެހީ ދަރިފުޅަށް "ދިވެހި ދަސްކޮށްދެނީ ކީއްކުރަން"ތޯ އެވެ. އެހެން ރައްޓެއްސަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ މުޅިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހި ދަސްކޮށްދޭކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ.