06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 52
ޔޫތުގެ ސްޓާފުންނަށް އޮފީހަށް ދަރިން ގެންދެވޭ ގޮތްހަދަނީ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު އެ މީހުންގެ ދަރިން އޮފީހަށް ގެންގޮސް، އެ ކުދިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 2
ގައުމީޓީމު ކުޅުންތެރިންގެ އެލަވަންސް ފަރަގު ނައްތާލައިފި

އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އަންނަ އެލަވަންސްގެ ފަރަގު ނައްތާލައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް 5000ރ. ދޭން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 119
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް 100 މިލިޔަންރުފިޔާގެ ސްކީމެއް

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، 100 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 16
ގަލޮޅު ދަނޑަށް ފުޓްބޯޅަ ބަރޯސާވެފައި، ހައްލެއް ނެތް!

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބަލާއިރު ލިބިފައިހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމުގެ ޝަކުވާ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ. އެ ފަދަ ހާލަތްތައް އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރިމަތިވާއިރު ވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭތީ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކުޅިވަރުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވެސް އިތުރުވާއިރު،...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 3
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދަތުރު"

އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކަށް ވެސް ހުޅުވައިލާނެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 12
ހުޅުމާލޭގެ ދުވާ ޓްރެކް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބަންދުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް އަޅާފައިވާ ދުވާ ޓްރެކް އެޗްޑީސީން ހުޅުވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް، އެ ތަން ބަންދުކުރަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 13
ކުރީގެ ޑީސީޕީ ސައުދީއަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަން

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ސައުދީ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 10
ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް ބަދަލުގެންނަވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 7
ހުސައިން ވަހީދު ޔޫތަށް، ނާއިފް ހައުސިންއަށް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަގާމަކަށް މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 4
ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު ބޮލުގެ ރިހުމަކަށް

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީ ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތާ މެދު ބައެއް ކޯޗުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 3
ވަޒީފާގެ 800 ފުރުސަތުތަކާއެކު ޔޫތު ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއެކު، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ވަޒީފާގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ޔޫތު ޗެލެންޖު ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 9
ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ސެކްރެޓަރީ ވަކިކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމްގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު މިމްރާހު އާއި ކޯޑިނޭޓަރު ހުސައިން އަމީން އިއްޔެ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 8
މަސައްކަތެއް ނުކުރުވައި ޕީއެސް އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް)ގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައި މަގާމުގެ ލިޔުން ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން، ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި ފާތުމަތު މުނާ އަށް މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ ހަވާލުނުކޮށް ގޭގައި ހުރި ތިން މަހު ވެސް މުސާރަ ދީފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މެޕްސްއިން ފަށައިފި

އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ހުނަރުތައް ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދީ، ކަންކަމުގައި އިސްނަގާ ބަޔަކަށް އެމީހުން ހެދުމަށްޓަކައި މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 4
އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން މުއާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 10
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 4
ޒުވާނުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފޯރަމެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ޒުވާނުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފޯރަމެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 15
ޒުވާނުންނަށް ޖަލުތަކެއް އަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް

ޒުވާނުންނަކީ އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ޖަލުތަކެއް އަޅަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު މި އަހަރު 8 މީހަކަށް

މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު، އަށް މީހަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސްއަށް 17 ފީޗާ ފިލްމާއި 7 ކުރު ފިލްމު

އެވޯޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.