11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން ދަރަނި ދައްކައިފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މިއަދު ފައިސާ ދައްކަވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 4
ދެ މިލިއަން ދޭން އެންގި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް، ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހާޒިރުނުވުމުން އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 5
ފިލްމީ ދާއިރާގެ ދަތިތައް މިނިސްޓަރަށް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ފިލްމީ ފަންނާނުން އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާ މިރޭ ހިއްސާކޮށް، ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިރޭ ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 4
މައުމޫނަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމްގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ވެސް ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 6
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ލޭޒާ ސްކޭނެއް ކޮށްފި

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ތާރީހީ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމާގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ލޭޒާ ސްކޭންކޮށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާ ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 4
ފަންނާނުންނަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކޮށް ދޭނަން: ޔުމްނާ

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދާއިރާގެ ފަންނާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މީހުން ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 19
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުން ބައެއް ތަޅާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ އަދި ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ލާން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުން ބައެއް ތަޅާލުމުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 19
އުސްގެކޮޅުގައި ކެފޭ ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަނީ

ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުންނަ ތާރީހީގެ، އުސްގެކޮޅުގައި ކެފޭއެއް ހަދަން 13 އަހަރަށް، އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައި އެޓާނީޖެނެރަލް އޮފީހަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފޮނުވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 34
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މާލޭގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ބޭނުން ވަނީ މާލޭގައި ކަމަށް، އެ މިސްކިތް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރޭ ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 17
ހަތަރު މިނިސްޓަރަކަށް މައުމޫންގެ ޚާއްސަ ނަސޭހަތެއް

މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން އެދިގެން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުން ޖާގަ ދެއްވި ހަތަރު މިނިސްޓަރުން ވެސް ނަމޫނާ ބޭފުޅުންތަކަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޚާއްސަ ނަސޭހަތްޕުޅެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 44
ޔުމްނާ ފުރަތަމަ ވެސް ހޯއްދެވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް

މި ސަރުކާރުގެ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް، ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައި، އެ މިސްކިތުގެ ބައިތައް ހުރި ތަން މިއަދު ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 29
ފާޑުކިޔަސް މި ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނައި!

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އަބަދު ވެސް ފެންނަ މޫނަކީ އެ ދެބެންގެ ތެރެއިން ދުންޔާ މައުމޫނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އާއްމުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަންްނަ މޫނަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އެއާޚިލާފަށް، އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޯފުޅު، ޔުމްނާ މައުމޫނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މީގެ ކުރިން މާ ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 34
ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް ސައްހައެއް ނޫން: ޔުމްނާ

ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބޭއްވި ގައުމީ ޖަލްސާ ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ އާ ރައީސަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާއިރު އެއީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކޮންގްރެސްއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 17
ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ވެރިޔާގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެލްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ދަށުގައިވާ މެޑިކަލް ބޯޑުން ދީފައިވާ ލަފައާ އެއްގޮތަށް އެ އިދާރާގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ޝިހާން އަމަލު ނުކުރައްވައި، އެކަމަށް ހުރަސްއަޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 21
މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ޖަލުގައި ނުބަހައްޓައި ގެ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑުން ނިންމުމުން ވެސް، އެ މަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުނުކޮށް ޖަލުގައި ބަހައްޓާތީ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 35
ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން ހިނގި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 18
ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 13
ޔުމްނާގެ އަތުލިއުމުގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ޕޮލިހަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ އަތުލިއުމުގެ ސާމްޕަލްއެއް ނަގަން، މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
ރިޔާޒާއި ނަދީމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލު ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 4
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ޔުމްނާ އަށް ފަސް ދުވަސް ދީފި

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން، ރިޝްވަތު ދީގެން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން...

May 08, 2018 6
ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން ޔުމްނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނެތް

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން، ރިޝްވަތު ދީގެން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ، ޔުމްނާ މައުމޫން ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ...