09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 42
ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ޒެމްބިއާ އެއާޕޯޓް ޗައިނާއިން ނަގަނީ

ލައުންޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޗައިނާ އަށް ދަރާފައިވާ ބޮޑު ދަރަނި އަދާ ކުރަން ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ ޒެމްބިއާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓް، ކެނެތު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، ޗއިނާ އިން ނަގަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 12
ރާއްޖެ އާއި ޒެމްބިއާ އިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
ޒެމްބިއާގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ލުސާކާ (މާޗް 23) - ޒެމްބިއާގެ ރައީސް އެޑްގާ ލުންގޫގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 2
ރިޔާސީ ބަޔާން ބޮއިކޮޓްކުރި މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލުސާކާ (ޖޫން 14) - ޒެމްބިއާގެ ރައީސް އެޑްގާ ލުންގޫ ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާން ބޮއިކޮޓް ކުރި ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު 48 މެންބަރަކު އެއް މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016
މިނިމަސް ވިއްކުމުގެ ތުހުމަތު ޗައިނާ އިން ދޮގުކޮށްފި

ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން ދަޅުގައި ބަންދުކުރި ގެރިމަހުގެ ނަމުގައި މިނިމަސް އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި ވިއްކަމުން ގެންދާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.