18 މެއި

May 18, 2020
އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނުގައި މަޑުނުކުރާނެ: މިހަލޮވިޗް

ބެލްގްރޭޑް (މޭ 18) – ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް މި ސީޒަނަށް ފަހު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި އިޓަލީގެ ބޮލޯނިއާގެ ކޯޗު ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހެޓްރިކެއް، އިންޓަ ލީގުގެ ކުރީގައި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 7) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ކަލިއާރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ނަމަވެސް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާން ރޭ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނަށް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 28) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ސްވިޑަންގެ ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އުމުރުން 38 އަހަރުގައި އަލުން އެ ކްލަބާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 14
"ހަގީގީ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ"

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 6) – ހަގީގީ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ކަމަށް ބުނެ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ސްވިޑަންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 1
އިބްރަހިމޮވިޗް ސްވިޑަންގެ ކްލަބަކަށް؟!

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްވިޑަންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އެ ގައުމުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ހަމާބީ އެފްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ޕޯސްޓް ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 3
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނަށް؟

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 21) – އޭސީ މިލާނުން ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އަލުން ގެނައުމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓާ އެކު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 4
އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ދެން އޮތް މަންޒިލަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ؟

ލޮސް އެންޖެލެސް (ނޮވެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ އެމްއެލްއެސް އަށް ފަހު ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ދެން ގުޅޭނީ އޮސްޓްރޭލިއާ ލީގުގެ ޕާތު ގްލޯރީއާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
އެމެރިކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ރައްދެއް

ލޮސް އެންޖެލެސް (އޮކްޓޫބަރު 26) - އެމްއެލްއެސްގެ ޕްލޭއޮފް ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ސަޕޯޓަރުން އެލްއޭ ގެލެކްސީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރާހިމޮވިޗާ ދިމާކޮށްލުމާ އެކު އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާރު

ލޮސް އެންޖެލިސް (އޮގަސްޓް 29) – އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ނޮވެމްބަރު މަހު ހަމަވުމުން ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްވިޑިޝް ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
ޔުނައިޓެޑަށް އޮތް ހުރަހަކީ ފާގަސަންގެ "ކާމިޔާބީ"

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކުރީގެ ކޯޗު އަލެކްސް ފާގަސަންގެ ކާމިޔާބީއާ އަޅާކިޔާ ކިޔުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނާ ދިމާލަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 21) – އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔޫރަޕުން އަލުން ނުފެނިދާނެ

ލޮސް އެންޖެލިސް (ނޮވެމްބަރު 8) – ޔޫރަޕުގެ ޓީމުތަކުން އޮފާތަކެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީގައި ދެމި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް؟

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 23) – ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދިމާވެފައިވާ ލަނޑު ނުޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް 500 ވަނަ ގޯލް ޖަހައިފި

ޓޮރޮންޓޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) – އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮރޮންޓޯ އެފްސީ އަތުން 5-3 އިން އެލްއޭ ގެލެކްސީ ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 500 ވަނަ ގޯލް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 10
ދަނޑު ބޭރުން ބެކަމާއި އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ޗެލެންޖެއް

ނިއު ޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ސްވިޑަން އާއި އިންގްލެންޑް ކުޅޭއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ސްވިޑަންގެ ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ޗެލެންޖެއް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް ވޯލްޑް ކަޕުން ނުފެންނާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 27) - ރަޝިއާގައި ޖޫން މަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ސްވިޑެން ޓީމުން ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ސްވިޑެންގެ އެފްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 1
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް އިބްރަހިމޮވިޗް ޖާދޫ ދައްކާލައިފި

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޭޕްރީލް 1) - ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަރައި ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ފަހަތުން އަރައި އެލްއޭ އަތުން 4-3 އިން އެލްއޭ ގެލެކްސީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރިން ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވި

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 31) – މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީއާ ގުޅެން ބޭނުންވި ކަމަށް އެ ޓީމަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިބްރަހިމޮވިޗް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް ސްވިޑެންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އެމެރިކާގެ ކްލަބް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 3
އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ރެކޯޑް ކަވާނީ މުގުރާލައިފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 28) - ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީގެން ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ މުގުރާލައިފި އެވެ.