20 މާޗް

March 20, 2019 1
ޔުނައިޓެޑަށް އޮތް ހުރަހަކީ ފާގަސަންގެ "ކާމިޔާބީ"

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކުރީގެ ކޯޗު އަލެކްސް ފާގަސަންގެ ކާމިޔާބީއާ އަޅާކިޔާ ކިޔުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނާ ދިމާލަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 21) – އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔޫރަޕުން އަލުން ނުފެނިދާނެ

ލޮސް އެންޖެލިސް (ނޮވެމްބަރު 8) – ޔޫރަޕުގެ ޓީމުތަކުން އޮފާތަކެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީގައި ދެމި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް؟

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 23) – ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދިމާވެފައިވާ ލަނޑު ނުޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް 500 ވަނަ ގޯލް ޖަހައިފި

ޓޮރޮންޓޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) – އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮރޮންޓޯ އެފްސީ އަތުން 5-3 އިން އެލްއޭ ގެލެކްސީ ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 500 ވަނަ ގޯލް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 10
ދަނޑު ބޭރުން ބެކަމާއި އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ޗެލެންޖެއް

ނިއު ޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ސްވިޑަން އާއި އިންގްލެންޑް ކުޅޭއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ސްވިޑަންގެ ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ޗެލެންޖެއް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް ވޯލްޑް ކަޕުން ނުފެންނާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 27) - ރަޝިއާގައި ޖޫން މަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ސްވިޑެން ޓީމުން ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ސްވިޑެންގެ އެފްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 1
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް އިބްރަހިމޮވިޗް ޖާދޫ ދައްކާލައިފި

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޭޕްރީލް 1) - ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަރައި ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ފަހަތުން އަރައި އެލްއޭ އަތުން 4-3 އިން އެލްއޭ ގެލެކްސީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރިން ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވި

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 31) – މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީއާ ގުޅެން ބޭނުންވި ކަމަށް އެ ޓީމަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިބްރަހިމޮވިޗް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް ސްވިޑެންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އެމެރިކާގެ ކްލަބް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 3
އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ރެކޯޑް ކަވާނީ މުގުރާލައިފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 28) - ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީގެން ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ މުގުރާލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
ޔުވެންޓަސް އަށް އައިރު އިބްރަހިމޮވިޗަށް ޝޫޓެއް ނުކުރެވޭ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 26) – ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ޝޫޓިން ހުނަރުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އޭރުގެ ކޯޗު ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
"އިބްރަހިމޮވިޗް ހުރުމަކީ ލުކާކޫ އަށް ކަންބޮޑުވުމެއް"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ނޮވެމްބަރު 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ހުރުމަކީ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ މޮޅު ކުޅުން ދެއްކުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޑޭވިޑް ޖިނޯލާ ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 2
އިބްރަހިމޮވިޗާއި ޕޮގްބާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 18) – އަނިޔާ އިން ފިޓްވެ ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗާއި ޕައުލް ޕޮގްބާ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭނެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 1
ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅުމާ މެދު އިބްރަހިމޮވިޗް ވިސްނަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްވިޑަން ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު އެ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އަލުން ޓީމާ ގުޅުމަށް ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
"އަހަރެން ނެތުމުން ސްވިޑަންގެ ފެންވަރު ދަށްވެއްޖެ"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 9) – އޭނާ ނެތުމުން ސްވިޑަން ޓީމުގެ ފެންވަރު ކުރިއަށް ވުރެ ދަށްވެއްޖެ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗް އަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅިއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 24) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ތަޖުރިބާކާރު ސްޓްރައިކަރު ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް އަލުން އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކުރުވަން ވާހަކަދައްކަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 10) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ސްވިޑެންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް މަޑުކުރުވަން އޭނާއާ ވާހަކަތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ހަދާފައިވާ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމުން އޭނާ އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އެ ކްލަބުން ދޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 1
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކޮށްފާނެ: އޭޖެންޓް

ލަންޑަން (ޖޫން 1) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކުރަން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ކުރިމަގާ ބެހޭގޮތުން އެ ކްލަބާ މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.