11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
ރީތި ރަށް ބަލިކޮށް ބަނޑޮހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަތުން 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެ އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ބަނޑޮހުގެ މި ކާމިޔާބީ ލޯންގޭ އަށްް ހާއްސަ

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމަކީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއް ނަމަކަށްވާނީ ކޯޗު ކުރިން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު އަދި މި ފަހަރުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންޓަ ރިސޯޓް މުބާރާތުގެ ޒޯން ތަށްޓާއި ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި ހޯދަން ކާއްޓޭ ޓާގެޓް...

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބަނޑޮސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީދާ ތިން ސެޓުން ގްރޭންޑްޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ބަލިކޮށް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
ސެމީގައި ބަނޑޮހާއި ސޮނޭވާ، ގްރޭންޑްޕާކް އަދި ޑަބްލިއު

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް، ސޮނޭވާފުށި، ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އަދި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރުން ހޯދައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 1
ރިސޯޓް ވޮލީއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ފައިދާ ފެނިއްޖެ

ރިސޯޓްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަކީ ވޮލީ ކުޅުންތެރިން އުފެދުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ މުބާރާތެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކިތަންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކަށް ވެސް އެއް ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުޅުނީ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 2
އަނަންތަރާ އިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސޮނޭވާފުށި އަތުން ބަދަލުހިފައި އަންނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އިން އިންޓަ ރިސޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

August 30, 2017 4
ދެ ރިސޯޓްގެ އިތުރުން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ވާދަވެރި މެޗެއް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އާއި ސޮނޭވާ ފުށި ބަައްދަލުކުރާއިރު މި މެޗު ވެގެންދާނީ މި މުބާރާތުގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އަނަންތަރާ އަށް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އަނަންތާރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017
ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު އަނަންތާރާ ބޮޑުކޮށްފި

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އަނަންތާރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017
ސެމީގެ ދެ ވަަނަ މެޗުގައި ސޮނޭވާ އާއި ބަނޑޮސް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ސެމީގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓާއި ސޮނޭވާ ފުށި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ފުރަތަމަ ސެމީގައި އަނަންތާރާ އާއި ގްރޭންޑް ޕާކް

އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރާއި އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
ފުރަތަމަ މެޗުތައް ގްރޭންްޑް ޕާކާއި އަނަންތަރާ އަށް

އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތަކުން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރާއި އަނަންތަރާ ކިހާވަށް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 2
ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބަނޑޮސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ބަލިކޮށް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.