ވިޔަފާރި / ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

"ގެދޮރުވެރި ކުރުން" ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ރިޝެޑިއުލްކޮށްދެނީ

ހުޅުމާލެއިން ގެދޮރުވެރިކުރުން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 2018 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ފްލެޓްތައް.

ހުޅުމާލެއިން "ގެދޮރުވެރި ކުރުން" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 704 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ކުލި ނުދައްކާ ހުރި ތަންތަނުގެ ޕޭމެންޓް ރީޝެޑިއުލްކޮށްދޭން ނިންމައި އެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ނުދެއްކި ހުރި ޕޭމަންޓްތައް ރީޝެޑިއުލް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ގެދޮރުވެރިކުރުން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މި ފްލެޓްތައް ދޫކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިއީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަންއާ (ސީއެމްއީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެން އެޅި ފްލެޓުތަކެެކެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ 31-41 ޕަސެންޓް މީހުން ގަވާއިދުން ކުލި ނުދައްކާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު ގަވާއިދުން ފައިސާ ނުދެއްކިޔަސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބައެއްގެ އަތުން ފްލެޓް އަތުލައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

24 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 36%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނުދައްކާ މީހުން ނެރޭ

08 February 2023

ނުދައްކާ މީހުން ނެރެފަ، ދެންލީ ބަޔަކަށް ފުރުސަތުދީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސްނުހީނާ

07 February 2023

މިއީ އިދިކޮޅަށް ހިނގާ ގައުމެއް. ނުގަވައިދުން އުޅޭމީހުންނަށް ހުރިހާ މޮޅަކާއި މަންފާއެއް. އެއްމެންވެސް ނުގަވައިދުން އުޅެންވީއޭތަ ސަރުކާރުން މިބުނަނީ. ނުގަވައިދުން އުޅުނަސް ވާކަމެއް ހަރާމް. އަޅާލާ ބަޔަކު ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔަންގް

08 February 2023

މަންފާއެއް ނުލިބެޔޭ. ރީޝެޑިއުލް ކުރީމަ ޖެހޭނީ މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާ ކުރިން ނުދައްކާ ހުރި ކުއްޔެއްގެ ބަޔަކާ އެކީ ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދައްކަމުން، ދައްކާ ހަމަކުރަން. މިސާލަކަށް، ގަވާއިދުން ކުލި ދައްކާ މީހާ ކުއްޔަށް 7،000 ދައްކަންޏާ ކުރިން ނުދައްކާ މީހާ ދައްކަންޖެހިދާނެ މަހަކު 10،000 ވެސް، އެމީހަކު ރީޝެޑިއުލް ކުރަން އެއްބަސްވެފަ އޮތް ގޮތަކުން. އެ ނުވާނެ ކުޑަޔެއް 7،000 އަށްވުރެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫރާނ

07 February 2023

ތާން ހަދަން ކުރި ޚރަދުގެ ވާހަކަ އެއީ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

07 February 2023

މިސަރުކާރަކީ އަމިއްލަޔަށް ވެވޭ އިގުރާރު ނޫނީ އެއްބަސްވުމަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން..ސީލައިފް މީހުންނާއެކު ކޯޓުގަ މިސަރުކާރުން ހެދިއެއްބަސްވިމަށް އަމަލެއްނުުކުރި..އެއްބަސްވުމާ ޙިލާފުވީ ސަރުކާރުން..ސީލައިފު މީހުންނަދޭން އެއްބަސްވި ފްލެޓްކޮބާ އެއަގުގަ..މިއީ އޮޅުވާލާ ސަރުކާރެއް..ސީލައިފް މީހުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފި..އެތައް އަހަރެމިވީ މިކަމުގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިއްބެއަލީ

07 February 2023

މިސަރުކާރު ރަގަނޅުވާނީ ފުލެޓްގެ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާ މީހަކު ބިންހިއްކާ ފުލެޓް އަޅާފަ ދިނީމަވެސް އެތަނުގެ ފިނިސިން ނިންމާނުލެވި މިދައުރު ނިންމާމިލަނީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގަ އަދުންއަޅުވަމުން ފިނިހަކަ ދުވެލީގަ ދެންވެސް ނުވާނެ މެނިފެސްޓޯ އޮތީ އޮތްގޮތައް ވީކަމެއް ހަރާން.. އަނެއްކާ ތިކިޔާ ވިނަރެސްގެ އަގުގެ ވާހަކަ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ދެއްކީމަ ވަރަށް ހަޑި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ނުފެލާ އިސްތިއުފާ ދިނިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ….

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

07 February 2023

ތި ފްލެޓްތަކުގައި އުޅެނީ ހައްގުވެރިން ތޯވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ފްލެޓް ވެރިމީހާ ހުންނަނީ ލަންޑަނުގަ. ކުލި ދައްކަނީ އާއްމު ނިކަމެތި މީހާ. އާޚިރުގަ ތަން މިލްކުވަނީ އޭނާއަށް. މިގައުމުގައި އޮތް ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ އަސްލަކީ ކޮރަޕްޓް ވެރިންނާއި ކޮރަޕްޓް އާއްމު ރައްޔިތުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޠިހިހިހި

07 February 2023

ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުން އުވާލައި އެޗްޑީސީއަށްމިހާރު މާރީއްޗަށްވެސް ފްލެޓްއަތުލެވޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ފ‫ްލެޓް ދޮންބެ

07 February 2023

ފ‫ްލެޓްގަ އަހުން މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަންވީތޯ???? މާލޭ މީހުންނަށް ގޯތި ލިބޭއިރު ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައި މާލޭގައި އުމުރު ދުވަސް ހޭދަކޮށް ރަށުންވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމަށ ކުރިމަތި ނުލެވޭއިރު އުމުރު ދުވަހު ފްލެޓަށް ކުލި ދައްކައިގެން އުޅުން އެއީ ހައްލެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދަފްތަރު މީހާއަށްވެސް ގޯއްޗަށް ކުރިމަތި ލެވެންވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާމަ

07 February 2023

ޙިލޭގޯތިދެންޏާ ފްްލެޓް ތަކުމީހުންވަކި ކީއްވެ ކުލިދައްކަންވީ...އެއީވެސް ހަމަ ދިވެހިރައްޔިތުން..ހަމަ ހަމަ ވާންޖެހޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

8523

07 February 2023

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ހިލޭ ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އުވާލަން ވެއްޖެ މިހާރު. ފުލެޓަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭގޮތަށް ބިމަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަމީލުބެ

07 February 2023

ފްލެޓްތަކަށް ކުލި ދައްކަންޖެހޭތީވެ ޝަކުވާ ކުރަނީ! ހިލޭ ބިން ދޫކުރާތީވެސް ޝަކުވާ ކުރަނީ! ދެން ކިހިނެތް ހެދީމަތަ ޝަކުވާ ނުކުރާނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމައަށް

07 February 2023

އެއިރަކު އެބަޔަކަށް އެއްޗެއް ލިބިގަތްއިރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އިހްތިރާމްކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ. އަދި ކަމެއް ކުރާނެކަމަށް ބުނެ ތިމާ ކުރާ ސޮޔަކީ އޭގައި ދީނީ ގޮތުންވެސް ބުރަދަން ހުންނަ އެއްޗެއް. އެހެން ބަޔަކަށް ހިލޭ ގޯތި ދެނީ މާ ފަހުގެ ނިންމުމަކުން. ތިޔަ ފްލެޓްތައް ހޯދިއިރުގެ ހާލަތަކީ ތިޔަ ތަންތަނަށް އަގު ދައްކާ ގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔެލޯލައިޓް

07 February 2023

އޯކޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454