1 hour ago

3

ދިވެހިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އައިކެއަ އޮޕްޓިކަލް ފިހާރައެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާފައި ވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އައިކެއާ އަކީ ރާއްޖޭގައި އައިނު ނަންބަރު ނަގައިދިނުމާ އެކު އައިނު ވިއްކަން ފެށި ފުރަތަމަ ފިހާރަ އެވެ....