1 day ago

11

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެ ބޭންކުގެ 32 ވަނަ ބްރާންޗް މިއަދު ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.