5 hours ago

1

"ގަރާޖަށް ސައިކަލު ލައިގެން މުޅި ސައިކަލު ހަލާކުވެއްޖެ. އޭގައި ހުރި ހުރިހާ އިސްކުރެއްގެ ބޯ ނައްޓާލަައިފައި ހުރީ. މިއީ ރަނގަޅު ޓޫލް ނެތިގެން ވާ ކަމެކޯ."