ދޮޅު މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން މި މަހު ހަމަވާނެ: އަލީ ވަހީދު

މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި މި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާ ތެރޭ ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސްޕެއިނަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރުވެ، ހަފްތާއެއްވާ ފަހުން 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ސުލްހަ މަސަލަސްކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައިވާކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއުލާނުކުރެއްވީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގަ އެވެ.

"ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުވެގެން މިދިޔައީ. އެކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި މިހާރު ފޯކާސްޓް ދައްކާ ގޮތުން އިތުރު އެއް ލައްކައަކާ އެކު 1.6 މިލިއަނަށް ދިޔުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 1.4 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އެކި ދާއިރާ އަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ގިނަ ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރު ޓޫރިޒަމް ހަފުތާ ފާހަގަކުރުމަށް ދުރާލައި ރާވައިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ ތަރިންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ކުޅޭ މެޗްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ދޭނަން. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރު ސްކޫބާ ޑައިވިންގެ ރެކޯޑެއް ހެދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ވަށައިގެން 500 މީހުންނާ އެކު ސްކޫބާ ޑައިވިނަށް ދިއުމުގެ ރެކޯޑު ހަދާނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.