ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 20ރ. އަށް ގާތްވެފައި އޮއްވާ، ކުއްލިއަކަށް 19ރ. އަށް ވުރެ ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.


މާލޭގައި ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކާ ތަންތަނުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޑޮލަރު ގަންނަމުން ދިޔައީ 19.80ރ. އަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ޑޮލަރެއްގެ އަގު ވަނީ 18:80ރ. އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ޑޮލަރު ލިބުން ތާށިވެ، އޭގެ އަގު، ކަޅު ބާޒާރުގައި ދިޔައީ މަތިވަމުންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު މި އައި ކުއްލި ބަދަލު ގުޅެނީ، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކާ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، ޑޮލަރަށް މި ވަގުތު އޮތް ޑިމާންޑް ދަށްވުމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ ރަސްމީ ރޭޓަކީ 15.42ރ. އެވެ. ނަމަވެސް ޑޮލަރު ލިބުން ތާށިވުމުން މިދިއަ ދުވަސްތަކުގައި، ބައެއް ހަފްތާތަކުގައި، އެވްރެޖްކޮށް 30-50 ލާރިއަށް ޑޮލަރުގެ އަގު އުފުލެމުން ދިޔަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ޓޫރިސްޓަކު ނާދެ އެވެ. އެކަމަކު ޖުލައި 15 ގައި އަލުން ބޯޑަރު ހުޅުވުމާ އެކު، ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އަންނަ މަހާއި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ރިޒަވޭޝަން ދައްކަނީ ވަރަށް އުއްމީދީ ގޮތަކަށެވެ.

އެކަމަކު ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ބައެއް ގައުމުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ބަދަލުވާ ގޮތަކުން، ބުކިންސްއަށް ނުބައި އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުކްކޮށްފައި އޮތަސް އެ މީހުންގެ ދަތުރުތައް ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވާނީ، އެމީހުން އަންނަ ގައުމާއި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ނިސްބަތް ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު އުފެދުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ އަގު ވެސް މިހާރު ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ.

ބޭންކުތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭތީ ވިޔަފާރިވެރިން ޑޮލަރު ގަންނަން ޖެހެނީ ކަޅު ބާޒާރުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރަށް އަންނަ ބަދަލު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގަށް ވެސް އާދެ އެވެ.