ޝޯ ނިންމާލާފައި ފޭބިތަނުން ވާގިނެތިއްޖެ: މޭނާ ހައްސާނު

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު، އެންމެ ދިވެހިވަންތަ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޭނާ ހައްސާނު ލަވަ އާއި މިއުޒިކާ ދުރަށް އަދި އޭގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އައި ކޮންމެ ފަހަރަކީ ސުރުހީ އަތުލި ފަހަރުތަކެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި އޮތީ އަދި ވަކިން ބޮޑު ވާހަކަ އެކެވެ. ހައްސާނު ބުނަނީ އާ އަހަރުގެ ޝޯއާ އެކު އަލުން ލަވައިގެ ސްޓޭޖަށް އައުމަކީ އޭނާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށާއި ސްޓޭޖުން ފޭބިތަނުން "ގައިގެ އެއް ފަޅިން ވާގި" ނެތިއްޖެ ކަމަށެވެ.


"މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު" އާއި "ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން" އަދި "ކަނބިއްޔާ ކަނބިއްޔަށޭ މަ މި ގޮވަނީ" ފަދަ ކްލެސިކް ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މަގުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަށް އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް ފަހު ދިމާވި ބިރުވެރިކަމާއި ސިއްހީ މުސީބާތުގެ ވާހަކަ އޭނާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނީ "ދޯ" މެގަޒިން އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ. އެ ވާހަކައިގެ ތަފްސީލާއި ހައްސާނުގެ ކެރިއަރަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން "ދޯ" އިން މިއަދު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އާޓިކަލް ތިރީގައި މި އޮތީ އެވެ.

މޭނާ ހައްސާނު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލަވަ އާއި މިއުޒިކާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު އާ އަހަރުގެ ޝޯގައި ޕާފޯމްކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސިފަކުރުންތަކުން ނަމަ، "ފޫޅާ ހަމަ އަށް ދިގުކޮށްފައި" ހުރި ތުނބުޅި ވެސް ކޮށާލައި އޭނާގެ ރަސްމީ ސްޓޭޖު ލުކާއެކުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ ހުރީ އެކަމާ ދެރަވެފަ އެވެ.