11 hours ago

އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާއެއް މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ޝިކާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާ އެކު ދައުވާ ލިބުނު ހަތަރު ތަރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޯދްޕޫރް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް...

1 day ago

19

ފެންތިކި

11 hours ago

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މަހޭޝް ބަޓްގެ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 hours ago

1

އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެކް ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

11 hours ago

ޅިޔަނު އާޔޫޝްއާ އެކު ސަލްމާންގެ ފިލްމެއް

11 hours ago

ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާކުރި ތަރިންނަށް އަލުން ނޯޓިސް

3 days ago

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" 8 ވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، އެޕިސޯޑްތައް ފީކަޅާކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ފަހު ސީޒަން އަލުން ހެދުމަށް ގޮވާލައި...

3 days ago

6

އާނޯލްޑަށް މީހަކު ކޮޅުފައިން ހަމަލާދިފި

4 days ago

ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

4 days ago

"މެލަފިޝަންޓް 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި