17 hours ago

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ވޯ" އަކީ ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގައި ދެ ތަރިންގެ ތަޅާފޮޅުންތައް ވަރުގަދަވާނެ އެވެ.

17 hours ago

ސެލެބްރިޓީ ކްރިކެޓް ލީގެއް އިންތިޒާމުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނަގައި އެ ލީގް ބާއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް...

17 hours ago

"ޑްރައިވް" ތިއޭޓަރަކަށް ނޫން، ނެޓްފްލިކްސް އަށް

17 hours ago

"އަރުންދަތީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ކަރީނާ

17 hours ago

ރަންވީރު އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު: ކަބީރު ޚާން

5 days ago

އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އާއި މަޝްހޫރު މޮޑެލް އައިރީނާ ޝޭކްގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ދާދި ފަހުން ނިމުމަކަށް އައި އިރު، އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަ ބަޔަކު ގުޅުވީ ލޭޑީ ގާގާ އެވެ. ބައެއް...

6 days ago

"ތުރޯންސް" ގެ އިތުރު ޕްރިކްއެލްއެއް

6 days ago

ގާޑިއަންގެ މޮޅު ފިލްމުގެ ލިސްޓްގައި ހިންދީ ފިލްމެއް

1 week ago

ވޮންޑަވުމަންއާ އެކު އަލީ ފަޒަލް