12 hours ago

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އަންހެނުން އަދި ލިޔުންތެރިޔާ ތާހިޝާ ކެޝަޕް ކުރާނާ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހިފައި ހުރިކަން އެނގުނީ، އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އަލަތު ފީޗާ ފިލްމު އިއުލާންކުރި ތަނާ އެވެ.

12 hours ago

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ރިމެކުން ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަށް ދިން ރޯލް އެހެން ބަތަލާއަކަށް ދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ ހިތްހަނުޖެހުން...

12 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

12 hours ago

ތާހިރާގެ ފިލްމަކީ "ޝަރްމާ ޖީ ކީ ބޭޓީ"

1 day ago

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

12 hours ago

ވިލް ސްމިތާއި ލޯރެންސް މާޓިންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ ތިނަ ވަނަ ބައި "ބޭޑް ބޯއިސް ފޮ ލައިފް" ގެ ކާސްޓާ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޑީޖޭ ހާލިދު ގުޅިއްޖެ އެވެ.

12 hours ago

ލިޔުންތެރިޔާ "ޓޯކީން"ގެ ފިލްމު މެއި 10 ގައި

1 day ago

ގެރީ އޯލްޑްމަން ނުބައިބައި ރޯލަކަށް

1 day ago

ސްޕީލްބާގްގެ "ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީ" އަށް އައު ބަތަލާއެއް