5 minutes ago

ފިލްމްތަކަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބޭ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު، ދެން އާންމުކޮށް އަންނަ ތަފާތަކީ ތަރިން ފިލްމް ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ކުރުމެވެ. މި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން، ވަރުން ދަވަން އަދި އާލިއާ ބަޓް...

4 minutes ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ އާދަޔާހިލާފު ސްޓަންޓްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ޓީވީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ ނުވަ ވަނަ ސީޒަންގެ ބައިވެރިން...

5 minutes ago

ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ އަގު ވެސް މައްޗަށް

19 hours ago

ޓީވީ ބަތަލާ ރީޓާ ބަދްރީ މަރުވެއްޖެ

1 day ago

ޝާހިދުގެ "ބައްޓީ މީޓަރު ގުލް ޗާލޫ" ފަސްކޮށްފި

3 minutes ago

ފޮކްސް ސްޓޫޑިއޯ އިން ހަދާ ފިލްމް "ދަ ކޯލް އޮފް ދަ ވައިލްޑް" މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހެރިސަން ފޯޑަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

3 days ago

2

"ސުޕަމޭން" ދެއްކި ވާހަކައަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ

3 days ago

"ކިލާޒް އެނަނިމަސް" ގައި ގެރީ އާއި ޖެސިކާ

6 days ago

4

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގުޅުވައިދިނީ ރޮކް