18 hours ago

1

ޖެނިފާ ލޮރެންސާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ފަދަ ބަތަލާއިން ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ބަތަލާގެ ޝަރަފު މި އަހަރު އޮސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާއަކަށް ހޮވުނު އެމާ...

18 hours ago

1

"ސާހޯ" ކުޅެދޭން ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ހުށަހެޅި އަގާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރުން އެތައް ހަފުތާއެއް ވަންދެން ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު އެ އަގަށް އޭނާ ލައްވާ ކުޅުވަން ޕްރޮޑިއުސަރުން...

18 hours ago

ފިލްމު ކުޅުމުގެ ޚިޔާލު ދިނީ ރާނީ މުކަރުޖީ: ޕަރިނީތީ

1 day ago

3

އަކްޝޭގެ "ޓޮއިލެޓް- އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ވަރަށް ހިނގާ

1 day ago

1

ޝާހްރުކް ވެސް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ބަދަލު ދީފާނެ ބާ؟

18 hours ago

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރެއްގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި އޮއްވައި އެ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކުރުމުން، ގިނަ...

18 hours ago

1

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އެމާ ސްޓޯން އަށް

3 days ago

2

ސްޓަންޓެއް ހަދަނިކޮށް ޓޮމް ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެއްޖެ

4 days ago

އެކްޓަރު ޖޯސެފް ބްލޮގްނާ މަރުވެއްޖެ