110 ކުދިންނާ އެކު ނިއުގެ އެކަޑަމީއެއް ލ. އަތޮޅުގައި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހަރަކާތްތައް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކްލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ލ. ފޮނަދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.


"ލާމު އެކަޑަމީ" ގެ ނަމުގައި 110 ކުދިންނާ އެކު އިއްޔެ ހަވީރު ރަސްމީކޮށް ފެށި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި 6 އަހަރުން ފެށިގެން 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނިއު އިން ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

ނިއުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑް) ވިދާޅުވީ އެކެޑަމީގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އެ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކޯޗުން ކަމަށާއި ނިއުގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް އެކަޑަމީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޑްކޯޗު ވެސް ދާނެ އެކޮޅަށް. ގޮސް ކޯޗިން ކޭމްޕްތައް ހިންގާނެ. އެކަމަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަމްރީންތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ލ. އަތޮޅުގެ ކޯޗުން. އެއީ ހަމަ ކްލަބުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި ކޯޗުން،" ޓެޑް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިއު އިން ވަނީ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދާދި ފަހުން އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފަ އެވެ. އަންހެން ކޯޗުންނާ އެކު ފެށި މި އެކަޑަމީ އަކީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ އެވެ.

ނިއު އިން ބުނީ އެ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވި އެކަޑަމީ އަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ނިއު ފުޅާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކަމަށާއި އިތުރު ރަށްރަށުގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

"ސީޒަނަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް، ކްލަބުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ވެސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދޭ. އެގޮތުން އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ އެކަޑަމީ އާއި ލާމު އެކަޑަމީ އަކީ އެ މަސައްކަތުގެ ބަޔެއް. އެފަދަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި ކުރިއަށް ރޭވިފައި،" އޮފިޝަލް ބުންޏެވެ.