2 months ago

13

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 hours ago

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 16) - ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ކެމަރޫންގެ ޑިފެންޑަރު ޖޮއެލް މަޓިޕްގެ މައްސަލައިގައި އެ ކްލަބުން ފީފާގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

14 hours ago

2

ސިޓީ އަށް ލީގު ގެއްލިއްޖެ: ގާާޑިއޯލާ

14 hours ago

ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑު ހަނިވެއްޖެ

15 hours ago

4

ސެވިއްޔާ އިން މެޑްރިޑުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން ގެނެސްފި

8 hours ago

2

ރާއްޖެ އައީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް ބުނެފި...

9 hours ago

4

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދަގަނޑޭ ނިއުއާ ނުގުޅޭނެ

12 hours ago

މަހިބަދޫގެ ކެޕްޓަން މިދުހަތު ނިއު އަށް

1 day ago

9

ވިކްޓަރީއާ އެކު އީސަ ކުރީގެ ހިތްވަރު ނެރެނީ