4 months ago

14

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

14 hours ago

2

ލަންޑަން (މާޗް 26) - އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަމަވާއިރު، އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމުގެ 12 ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާނެ...

15 hours ago

ނެދަލެންޑްސް ކޯޗު ބްލިންޑް މަގާމުން ވަކިވަނީ

15 hours ago

ބާސާގެ ރިޒާވް ޓީމުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް ކްރައިފްގެ ނަން

18 hours ago

1

ފްރާންސާއި ޕޯޗުގަލް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ

8 hours ago

4

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ސާބިތުވީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭކަން ކަމަށާއި އެކަމަކު ނަތީޖާ ނުނެރެވުމުން އެކަން...

10 hours ago

11

ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި ރާއްޖެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

16 hours ago

13

ސެމީ އަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އޮތީ ކޮން ފުުރުސަތެއް؟

1 day ago

3

ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް ތުރުކުމެނިސްތާން ފައިނަލާ ގާތަށް