19 hours ago

1

ބާސެލޯނާ (މާޗް 31) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އިން ބޮޑުބައެއް އުނިކުރަން ހުށަހެޅީ ކުޅުންތެރިން އަމިއްލަ އަށް އިސް ނަގައިގެން ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް...

17 hours ago

ލަންޑަން (މާޗް 31) - މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހަމަޖެއްސީ ލާޒިއޯގެ ކޯޗު ސިމޯނޭ އިންޒާގީ ނުލިބުމުން ކަމަށް މީޑިއާ...

17 hours ago

ޕޮގްބާގެ އަގު 35 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވެއްޓެނީ؟

19 hours ago

ޗައިނާގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

19 hours ago

1

މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅީ ކުޅުންތެރިން: މެސީ

1 day ago

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނާތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އިތުރު ކުރިއަށް ނުގެންދަން އެފްއޭއެމުން މިރޭ...

1 day ago

1

ޓީސީ ތާށިވެފައި، ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގެންނާނެ

3 days ago

ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅައިގެ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފި

4 days ago

5

ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ