ފުޓްސަލަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރީ ހާލަތުގެ ގޮތުން: ނިއު

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް ކަޕަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ޖެހުނީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަޝްރަފު ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) ބުނެފި އެވެ.


މީގެ ކުރިން ސަމްޕަތު ބުނެފައިވަނީ ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލަށް ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ކްލަބުން ފަހުން ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނީ ކުޅުންތެރިން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ އޮފީސްތަކުން އެދުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ކްލަބުން ކުރިން އޮތީ އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ހުއްދަ ނުދޭ ގޮތަށް. އެކަމަކު ފަހުން ވާ ގޮތަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިންނެއް ނޫން މި އުޅެނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިން. ދެން އޮފީސްތަކުން އެދޭ އެ ޕްލޭޔަރުން އޮފީސްތަކަށް ކުޅެން. ދެން އެ އޮފީސްތަކުން ކްލަބަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ރިކުއެސްޓް ކޮށްގެން ރިލީސްދިނީ،" ސަމްޕަތު ބުންޏެވެ.

ސަމްޕަތު ބުނީ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނީ އޮފީސްތަކުން ކްލަބަށް ވެސް އެކި ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުންދޭތީ ކަމަށެވެ.

"އެއީ އެ ކުދިން (ކުޅުންތެރިން)ގެ އޮފީހުން މިސާލަކަށް އޭއެފްސީ ޓްރެވަލް އެ މީހުން ދޫކުރަން ޖެހޭނެ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޖެހޭ އޮފީހަށް ވެސް ފުރުސަތު ދޭން. ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަރަށް ކުޅޭހިތުން ތިބެނީ އެއީ އޮފީހުން އެ މީހުންނަށް ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭ. ޕްރެކްޓިސް އަށް ފޮނުވަން ވެސް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނިއު އިން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަދި މި އަހަރު ވެސް ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލަށް ނުފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެކަން ވާން ނެތީ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެއްކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިންނަށް ނުވާތީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ކްލަބް ބޭނުންވަނީ ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލް އަށް ނުދާން. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މަސައްކަތްކުރިން. މި އަހަރު ވެސް ވަރަށް ސްޓްރިކްޓް (ހަރުކަށި) ކޮށް ބެލިން ނުފޮނުވާވޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވީމަ އެކަމެއް ނުކުރެވޭ މިތާކުއެއް. ފޮނުވަން ޖެހޭ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކުރިން ގައުމީ ޓީމާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅުނު ސަމްޕަތު ބުނީ ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލަށް ނުދާން އޭނާ ވެސް އެދޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލް ކުޅޭތީ. ދެން ވަރަށް އެއްޗެހި ވެސް ކިޔަން. އެއީ ފުޓްބޯޅަ އަށް އޭގެ އަސަރުކުރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެތަން ފެނިފައި ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާ ޕްލޭޔާސް ފުޓްސަލް ކުޅެން ފެށީމަ ފުޓްބޯޅަ އަށް ހުރި އަހައްމިއްޔަތުކަން ދަށްވޭ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލް އަށްދާން ޖެހެނީ މުސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ ކަމަށާއި ނިއުގައި އެކަން ނެތް ނަމަވެސް މައްސަލަ ދިމާވަނީ އޮފީސްތަކުން ކުޅުންތެރިން ރިލީސްކުރަން އެދޭތީ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

"އެހެން އެ ވާހަކަ އޮންނަނީ ބޮޑަށް. ލާރި ލިބޭތީވެ ދަނީ. ކްލަބްތަކުން މުސާރަ ނުލިބެޔޭ ކިޔާފައި ވެސް ބައެއް ކުޅުންތެރިންދަނީ. އެއީ މީޑިއާގައި އުޅޭނެ އަބަދުވެސް ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ވާހަކަ މުސާރަ ނުދެވޭތީ. ދެ ކްލަބެއް ތިން ކްލަބެއް. މިސާލަކަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވަރަށް ރަނގަޅު ސެލަރީ (މުސާރަ)ތަކާ އެއްޗެހި ދޭ ކްލަބެއް. ވަރަށް ނޫޅޭނެ މައްސަލަ ބައެއް ޑިލޭތައް އުޅުނަސް. ބަރާބަރަށްދޭނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރެޝަރުކުރަން ފަސޭހަ،" ސަމްޕަތު ބުންޏެވެ.

ނިއުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގައި ކްލަބް އިމިގްރޭޝަނަށް ކުޅުނީ އެ ކްލަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ދަގަނޑޭ އެ ޓީމަށް ކުޅުނީ އޭނާގެ ބޭބެ އަހުމަދު އަޝްފާންގެ އެދުމުން ނޫން ކަމަށް ވެސް ސަމްޕަތު ބުންޏެވެ.

"ބޭބެ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިމިގްރޭޝަނުން އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ބޭނުންވީ. އެ މީހުން ރިކުއެސްޓް ކުރަނީ ވެސް. ކްލަބްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކާފައި ރިލީސް ހޯދާފައި އޮތީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް. ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނުދޭ ކުޅުންތެރިންނެއް. ދެން އެ މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދާން އެޓީމުތަކުން ބޭނުންވާތީ މުހިއްމުކަން ފެނުނީ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންގެ،" ސަމްޕަތު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލް އަށް ދިއުމަކީ ގޯސް ކަމެއް ކަމަށާއި ސީޒަން ނިންމާލުމަށް ފަހު ފުޓްސަލް ކުޅެން ދިއުމަކުން މާ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށެވެ.