މައްސަލައެއް ބަލާތީ އަލިބެ ޓީޓީ އިމާރާތްތަކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ)، ޓީޓީގެ އެއްވެސް އިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.


އަލިބެ ވަނީ ނިމިދިޔަ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ޓީޓީ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އަލިބެ ބޭނުންވި ގޮތަށް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެނުދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމާ އެކު ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިންތިހާބު ބާއްވައިފަ އެވެ. އިންތިހާބު ބޭއްވުމުން އަލިބެ ވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގައިފަ އެވެ.

ޓީޓީ އިންތިހާބު ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާނަމަ ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓީޓީގެ ދުނިޔޭގެ އިދާރާ އައިޓީޓީއެފް އިން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރެލް ސެކްރެޓަރީ އިސްމާއިލް ސުޖާއު މިއަދު "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްކޯ އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު ޓީޓީގެ އެއްވެސް އިމާރާތެއް ބޭނުންނުކުރަން އަލިބެ އަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"މި ވަގުތު މި ދަނީ އަލިބެގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބަލަމުން. ދެން މައްސަލައިގެ ރިވިއު ޕްރޮސަސްގެ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަލިބެ އަށް ވާނީ އަންގާފައި ޓީޓީ އިމާރާތް ބޭނުންނުކުރަން. އެކްސްކޯ އިން ދެކެނީ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް. ދެން މި މައްސަލައިގައި އެކްސްކޯ އިން ގޮތެއް ނިންމުނުހާ އަވަހަކަށް އަލިބެ އަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނަން،" ސުޖާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޖާއު ވިދާޅުވީ ބަލަމުން މި ވަގުތު ރިވިއު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމަ އަލިބެއާ ގުޅޭގޮތުން ބަލާ މައްސަލަ ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލިބެ ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ފެނިފަ އެވެ. އަލިބެ އަންނަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޓީޓީ ދަސްކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރީ އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ގެ ޓީމުންނެވެ. އައްޔަގެ ޓީމުގައި ނައިބަކަށް ހުރީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކާމިޔާބު ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިބްރާހިމް ޝިއުރީ އެވެ. ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އާ އެކްސްކޯ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ ބަަލައިގަނެފަ އެވެ.