ކުޅިވަރު ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށް އޮތީ، ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން: ހަސަން ލަތީފް

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށް އޮތީ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން 2015 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަކީ، 2018 ގެ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ރައީސް އޮފީހުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައިވާ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކަންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އިސްހާލުކުރަން އޭރު ހުށަހެޅި އެއް ސަބަބަކީ ރައްޔިތުން އޭރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދިޔަ އެއް ކަމަކީ ކުޅިވަރު ހިންގުމުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންކަމަށް ކަމަށް ވާތީ އާއި އޭރު ދައްކަމުން ދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ ކުޅިވަރު ހިންގާއިރު އެކަންކަން މޮނިޓާކޮށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބެލޭނެ ގޮތްތަކެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއް ކަމަކީ މިހާރު އޮތް ކުޅިވަރުގެ އޮނިގަނޑުން އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށާއި އޮނިގަނޑުގައިވާ އެހެން މުއައްސަސާތައް ކަމަށްވާ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ސްޕޯޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ދައުރު ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ފުށުއަރަނީ ބެލުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ހަސަން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވައުދަކީ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު އިސްހާހުކުރުމަކީ، ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމުވެފައި އޮތްކަމެއްކަން ހަސަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"ފެނިގެން މިދަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު. (މި އަހަރު) ވެސް ނިމިގެން މިދަނީ. މިއީ އޮކްޓޫބަރު. މެދުން ނައްޓާފައި މިއޮތީ. އަދިއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ އެކަހަލަ މަންޒަރެއް، ހަމަގައިމު ވެސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އެ މަސައްކަތްކުރެވޭތަނެއް (ނުފެނޭ)،" އެކަމާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންބޮޑުވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަން ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފަރިޔާޒު ސުވާލުކުރުމުން ހަސަން ވިދާޅުވީ މިއީ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށް ހިފަހައްޓަނީ ސްޓްރެޓެޖީއެއްގެ ދަށުން ވަކި ވިސްނުމެއްގެ ދަށުން ރޭވުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ހަސަން ވިދާޅުވީ ބައެއް ގަވާއިދު ނުހެދުމާއި ގާނޫނަށް ބަދަލުނުގެނެވުން ފަދަ ކަންކަން ފަރުވާކުޑަވެގެން ނުވަތަ އިހުމާލުން ވެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށް އޮތީ ގަސްދުގައި ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ މި އަހަރަކީ ކުޅިވަރު އިންތިހާބު އޮންނަ އަހަރުކަން 2018 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިދިޔަ އަހަރު ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އޭރު ވާހަކަ ދެއްކި ސަބަބަކީ މި އަހަރުގެ އިންތިހާބުތަކުގެ ކުރިން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލެވިފައި އަދި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރާނެ ކަންކަން ދެނެގަނެވި، އަދި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިނހާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެވި އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

"އެހެން ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ އިންތިހާބުތައް ބޭއްވި މިހާރު އެހެރަ ނިމެމުންދަނީ. ވަރަށް ގިނަ އިންތިހާބުތައް ބޭއްވިއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ އިންތިހާބުތަކުގައި މައްސަލަ ހުރިކަން ވެސް މީޑިއާ އިން އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ. "އެއީ ގަސްދުގައި މިކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ކޮށްލެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުންކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. މިއީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަކައަކަށް ނުވިޔަސް މި ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ދައްކަން."

އެކަންކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ހަސަން ވިދާޅުވީ މިހާރު ފެންނަނީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި 1980 އާއި 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހުރި ހިސާބުގައި ކަންކަން އޮތް މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އަދި ޝަކުވާއެއް އުފުލާނެއް ތަނެއް ހޯދުމާއި ދެނެގަތުން އެހާމެ އުނދަގޫ ކަމަށާއި ދެނެގަނެ އެ ޝަކުވާ އުފުލީމާ ދެން އެވާ ގޮތް ވެސް އެބަ ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރު ގާނޫނު އިސްލާނުކޮށް ބާއްވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ފަދަ ކަންކަން ފަސޭހައިން ވާނެތީ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނު ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބާރުތައް ވެސް ދޫނުކޮށް ބޭއްވުމުން، އަތަށް ހުރިހާ ބާރެއް ނަގައިގެން އެވިސްނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލެއްވި އެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ނުކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާފައި ކަމަށެވެ.

ކުރިއާ އަޅާބަލާފައި ހުރިހާ ކުޅިވަރަކުން ވެސް އެތައް ކުރިއެރުން އެތައް ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައިވާކަން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް އަދި އެތުލީޓުން ބަލައިގަންނަކަން ކަށަވަރު،" މަހުލޫފު ޓްވީޓްކުރެއްވި އެވެ.