ޚަބަރު / މަނީ ލޯންޑްރިން

ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުރުކުރި ގޮތް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މިހާރު ޝަރީއަތް ހިންގަނީ ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ރިޝްވަތަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަންގަވައި އެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ އެވެ. މި ފައިސާ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތް ގޮތާއި އެ ފައިސާ ދައުރުކުރި ގޮތް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައި ތަފްސީލްކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

ދައުވާގައި ބުނާ ގޮތުން، ރައީސް އޮފީހުގެ އެންގުމަށް، އާރަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރީ އޯގަސްޓް 13، 2015 ގަ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމްގެ 99 ޕަސެންޓް ހިއްސާއާ އެކު ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސެޕްޓެމްބަރު 8، 2015 ގައި އެ 99 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އެލްއޭ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވިއްކާލީ ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2015 ގައި އެމްއެމްޕިއާރްސީން ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވ. އާރަށް ހަވާލުކުރުމުން ލީޒް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެލްއޭ އިން އެމްއެމްޕީއާރްސީ އަށް ދިން އިރު ޔޫސުފް ނައީމަށް ވެސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް އެއާ އެކު ދީފައިވެ އެވެ. ދައުލަތުން ބުނީ ޔޫސުފް ނައީމަށް ދިން 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކް ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފަހު ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ އެކައުންޓުން ޔާމީނަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ދިން ކަމަށެވެ.

މީގެ ފަހުން ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2015 ގައި، އެޗްއެސްބީސީގައި ހުޅުވާފައިވާ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޔޫސުފް ނައީމްގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކް ޖަމާކުރީ އެވެ. އެ ޗެކާ އެކު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެއީ "ޕޮލިޓިކަލް ކެމްޕެއިނަށް" ލިބިފައި ހުރި ފައިސާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ.

މަނީލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޔޫސުފް ނައީމް ދިން ކަމަށް ބުނާ މި ޗެކް ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2015 ގައި ޔާމީންގެ އެޗްއެސްބީ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ 22، 2016 ގައި އެ ފައިސާ އާއި އިތުރު ފައިސާ އެއްކޮށް ޖުމްލަ 1،001،499.76 ޑޮލަރު ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް އަދި ފެބްރުއަރީ 21، 2017 ގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު ފައިސާއާ އެކު 1،295،000 ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮތް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

މި ފައިސާ ގޮސް ނިމެނީ މާޗް 14، 2017 ގައި އިތުރު ފައިސާއާ އެކު، ޖުމްލަ 3،413،230 ޑޮލަރު 36 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ޔާމީން އިންވެސްޓްކުރައްވާ ހިސާބުންނެވެ.

41 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 19%
icon sad icon sad 14%
icon angry icon angry 48%
icon wow icon wow 14%
icon inlove icon inlove 5%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕިސްޕިސް

23 November 2022

މީނަގެ ފަހަތުގަވެސް ބަޔަކު އެބަ އުޅެދޯ ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

21 November 2022

ޔާމިން ހާދަ ސޭކޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑަ ޙުސައިން

21 November 2022

ޔާމީންއަކީ ލާރިއާއި ހެދިމޮޔަވާ މީހެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހުތާން

21 November 2022

ކޮބާ އިބުއަށް ދިން ބައިވަރާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށާއި ދެންތިބީންނަށް ދިން ޑޮލަރުތަކާއި ފައިސާތަށް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބަޑިތަކުރު

21 November 2022

ތިމަންނާގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނޭ އެބުނާގޮތަށް ތިކަންވެސް ނިމިގެންދާއިރު ކޮންމެސް އަކުރެއް އޮޅިގެން ނޫނީ ޗޭނުގެ ބޮޅެއް މަދުވެގެން ނޫނީ އެހެންވެސް އިޖްރާއީ ކަމަކާ މަތިކޮށްފައި ނިމިގެންދިއުންގާތީ. ބޮޑެތި ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ސާބިތުކުރުމަކީ މުސްތަހީލުކަމެއް. ކިތަންމެ ތަފްޞީލުކޮށް ތިކަންކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅިޔަސް މިހާރަކު އުންމީދެއްނެތް. އެހެންނޫންނަމަ ކުރީގެ މައްސަލައިގައި ސާފުކުރެވެން އޮތްކަމެއް ސާފުނުކޮށް ނިންމައެއް ނުލީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނިޔުކުލިއަރ ރިއެކްޓަރު

21 November 2022

1 މިލޔަން ޑޮލަރު ދައުރުކުރި ގޮތް އެނގެން އެބައޮތްތާ. މިއުޅެނީ މަޖިލިހުން ފާސްނުކޮށް ބަޖެޓުން ބޭރުން 5.8 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުރުކުރިގޮތެއް ނޭނގިގެން. ޕާޓީކުދިން ތަފްސީލު ދޭށޯގޮވާއިރުވެސް ރިއެކްޓެއްނުކުރެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮނާ

21 November 2022

ކޮބާތޯ ދެއްތިބި މީހުންގެ ކަޅުދަބަސް ތައް ދުވިގޮތް

The name is already taken The name is available. Register?

ލކލކލ

21 November 2022

37 މިލިއަން ރުފިޔާ ވީމަ ދިވެހިންނަށް އޯކޭ. 1 މިލިއަން ވީމާ ކަމަކު ނުދޭ. ޝަރީޢާގައި އޮންނަނީ 1 މިލިއަން ނެގުމުން ވައްކަމުގެ ގޮތުގައިތޯ؟ 37 މިލިއަން ނެގުމުން އެއީ ފެރޭ ޕައިރޭޓުންކަމަށްނުވާނެ ގޮތެއް އޮންނާނެތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

20 November 2022

އިދިކޮޅު މީހުން އިންޑިޔާއިން ގަނެލީ. އެމީހުންގެ ގެތަކާ ފުލެޓުތައް އެތިބީ ދުބާއީގަޔާ އިގިރޭސްވިލާތުގަޔާ ޖަރުމަނުގަ. ރާއްޖޭގެ ރިޒާވްގަ ހުރި ހުރިހާޑޮލަރުތައް އެމްޑިޕީގެ ޖީބަ ކަހާލީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްޑިޕީ ބަސް

20 November 2022

އެމްޑިޕީ ކަޑަ. ރާއްޖޭގެ ބެންކުތަކުގަ އިންޑީޔާ މީހުން. މަނިޓަރީގަ އިސްމީހުންނަ ތިބީ އިންޑިޔާ މީހުން. އެމްއެމްއޭގަ ތިބީ އިންޑިޔާ މީހުން. ކުރީގެ ސަރުކާރު މާބޮޑައްވެސް ރަނގަޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަގަތްފާނު

20 November 2022

އޯކޭތާ ދެން މިވާހަކަ ނޫސްތަކުގަ ޖެހީމަ ކުދިންކޮޅަކަށް ފައިސާކޮޅެއްދީފަ ކޮމެންޓުޖަހަން ބައިތިއްބާފަ ސައިބޮއެގެން ނިދީމަ އެނިމުނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

21 November 2022

ނޫސްތަކުގަ އެކަނިތަ، ދިވެހި ތާރީޚުގަވެސް ލިއެވޭނެ ވާހަކައެއް ތިޔައީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454