15 hours ago

33

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސިގެން ހަމައެކަނި އެ ބޭނުމަށްޓަކައި މާލެ އިން ބިން ވިއްކުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ ބިމާ ބެހޭ ވަޒީރުންގެ...

7 hours ago

9

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 18) - ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފް ޒައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަން...

7 hours ago

1

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ހާޒިރުކުރަނީ

7 hours ago

5

މޫނުބުރުގާއާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕާލަމެންޓަށް ވަދެއްޖެ

8 hours ago

2

ބާސެލޯނާގައި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް އިން ކަމަށް ބުނެފި

2 months ago

16

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް، ނިމުމުގެ އުފަލުގައި މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ...

2 months ago

80

ކާނަލް ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

2 months ago

22

ޑިމޮކްރަސީ އިއާދަކޮށް ލީޑަރުން މިނިވަން ކޮށްދޭން އެދެފި

3 months ago

12

ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި