14 hours ago

24

ޝަރުއީ ނިޒާމް ކުރިއަރައި ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުކޫމަތަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެ ނިޒާމުން އެއް ފަރާތް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ކުރީގެ ނައިބު...

12 hours ago

6

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް، ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަން ބައެއް މުއަސަސާތަކާއި ބޭރުގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން މިއަދު އިސްލާހުތަކެއް...

14 hours ago

24

ސިޔާސީ މީހުން ޝަރުއީ ނިޒާމުން އެއް ފަރާތް ވާން ޖެހޭ

14 hours ago

27

ވީބީ ހަސަންގެ ފޯމު އީސީ އަށް ބަލައެއް ނުގަތް

14 hours ago

33

ޔާމީން ހުންނެވީ ސާބިތުކަންމަތީ: ވަކީލު

12 hours ago

2

ބެންގަލޫރު (ފެބްރުއަރީ 19) - އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓް ބެންގަލޫރުގެ އުތުރުން އޮންނަ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ޕައިލެޓަކު...

15 hours ago

5

ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

17 hours ago

ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންނަށް ޓްރަމްޕް: ގައުމު ސަލާމަތް ކުރޭ

18 hours ago

3

"އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެ"