6 hours ago

24

ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 minutes ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗެއާޕާސަން ހަސަން...

1 hour ago

ޕާޓީތަކުގެ ދަރަނި ބަޖެޓުން ކަނޑާލާ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

2 hours ago

6

ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދެވޭ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ

3 hours ago

9

ދެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ހަމަޖައްސައިފި

2 hours ago

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ކުރީގެ ބޮޑު...

19 hours ago

މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުހޯދި ޖީސީސީ ސަމިޓް ނިމިއްޖެ

19 hours ago

ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި

20 hours ago

2

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާ ދީފި