2 hours ago

47

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

3 hours ago

15

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދިމާވެފައި މިއޮތް ހާލަތާ ހެދި ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރާތީ، މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޕޭ ލީވަކަށް ދާން މުވައްޒަފުން...

3 days ago

32

ޖެނުއަރީ 6 ގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް

5 days ago

50

"ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ގަސްދުގައި ގެއްލުން އެބަދޭ"

6 days ago

20

ވާދަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

3 hours ago

1

ގުއާމް (އެޕްރީލް 1) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ތިއޮޑޯ ރޫޒްވެލްޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އަވަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެ މަނަވަރުގެ...

4 hours ago

4

ކޮވިޑް-19:އިންޑިއާގެ ރޭލްތައް އައިސޮލޭޝަން ވޯޑުތަކަށް

4 hours ago

1

ކޮވިޑް-19: ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހު ބޮޑު ގޮންޖެހުން

7 hours ago

4

ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީން އެދިއްޖެ