13 hours ago

22

ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގޭގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ޓީމު ދާނީ...

17 hours ago

4

އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ އާސާރީ މިސްކިތް އިއްޔެ ގޮއްވާލައި ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރި ބަޔަކާ މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

17 hours ago

11

ގަތަރުގެ ޖަނަވާރުތައް ވެސް ސައޫދީން ބޭރުކޮށްލަނީ

18 hours ago

ސަލާމަތްވި ޕައިލެޓް ހެލިކޮޕްޓަރަށް ނަގަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

20 hours ago

ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލީގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލީ ކަމަށް ބުނެފި

2 weeks ago

15

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް، ނިމުމުގެ އުފަލުގައި މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ...

2 weeks ago

80

ކާނަލް ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

2 weeks ago

21

ޑިމޮކްރަސީ އިއާދަކޮށް ލީޑަރުން މިނިވަން ކޮށްދޭން އެދެފި

1 month ago

10

ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި