ޚަބަރު / މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ހައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ހައްޖަށް މީހުން ފުރަން އެއާޕޯޓުގައި: ހައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދަން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދަން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ހައްޖު ދަތުރުގައި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފިރިހެނުން ހޯދުމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާނުކުރީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަކީ އަސާސީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަދަ ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހުންނަށް ވާންޖެހެ އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހައްޖުވެރިންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ދަތުރުގައި ހައްޖުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކައްކާއިންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބެލުމާއި ބާޒާރުކުރުމާއި ބާޒާރުން ގަންނަ ތަކެތި ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމާ ގުދަންކުރުން ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "ހައްޖާއި އުމުރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މިމަހުގެ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 3:00 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެ ފޯމު މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ އެވެ.

އެ މަސައްކަތަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އަރަބި ބަހާއި އުރުދޫ ބަހުން މުއާމަލާތްކުރަން އެނގޭ އަދި ހައްޖާއި އުމްރާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި އެހީތެރިންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ ކުންފުންޏަށް މިއަހަރު ލިބޭ ހައްޖު ކޯޓާގެ އަދަދަށް ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ 1000 ކޯޓާ އެވެ. އެކަމަކު އެ އަދަދު 2،500 އަށް އިތުރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ސައުދީ ސަރުކާރުގައި އެދިފަ އެވެ.

11 ކޮމެންޓް, 6 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 17%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 33%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޓަކުރު2025

19 March 2023

ހިލޭ ލޭބަރ މަސައްކަތް ކުރުވާފަ "ސިޔާސީ ޗޯރުން" އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ހިލޭ ހައްޖު ކޮށްލައިގެން އައުމަށްވުރެ ސަޅި ނިޒާމެއް ނެތް ދެއްތޯ؟ ޕޮކެޓް މަނީއެއް، މަސައްކަތްކުރުވާނެ މިންވަރެއް ސާފުވާން ޖެހޭނެ.. ބަލިވެއްޖެނަމަ ބޭސްފަރުވާ އޮތްގޮތް ސާފުވާން ޖެހޭނެ.. މީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ ދީނީ މީހުން އައީމަވެސް ވާގޮތް.. ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާތްތައް މީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ބްރޯޒް

19 March 2023

އެތަނަށް ގޮސް ތިޔަ ހުރިހާ މައުލާުމާތެއް ސާފުކޮށްބަލަ. މިތާގައި ކޮމެންޓް ލިޔުނަކަސް ނޭނގޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޅުމަސައްކަތް

18 March 2023

އުޖޫރައެއްނެތި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަޅު މަސައްކަތް. ޚާއްސަކޮށް ކުންފުންޏަކުން މިހެން އުޖޫރައަކާ ނުލާ މަސައްކަތްކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ<

The name is already taken The name is available. Register?

ދާދީ

19 March 2023

ތިން ހަފްތާގެ މަސައްކަތަށް 75000 ކުޑަތަ؟ އެއީ ހައްޖުދަތުރެއްގެ އަގު. އެގޮތަށް ވޮލަންޓިޔާ ކުރަންދާ އެންމެންނަށް ހައްޖު ލިބޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އިން

19 March 2023

ރައްޔިތުން އަތުން އެހާ ގިނަ ލާރި ނަގައިގެން ގެންދާ އިރު އެމީހުނަށް ޚިދުމަތްދޭން ގެންދާ މީހުނަށް ކީއްވެ މުސާރަ ނުދޭންވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލޯނު

18 March 2023

މީހުން ލައްވާ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުވަން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމޭ

18 March 2023

މުޅި އުމުރު ލާރި އެއްކޮށްގެން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ދިއުމައްވުރެން ރަނގަޅުދޯ؟ އެއްކުރި ލާރި ކޮޅު ސްކޭމެއްގަ ޖެހި ގެއްލިވެސް ދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލ‫ަންދޫ މީހާ

18 March 2023

މ‫ަ ބޭނުން ދާން

The name is already taken The name is available. Register?

ހެ ހޭ

19 March 2023

ލަންދޫ އަޒީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަމުރު

18 March 2023

ހިލޭސާބަހަށްތަ ހައްޖަށް މީހުން ގެންގޮސްދެނީ؟ އެހެންނޫނިނއްޔާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާނެމީހުން ހޯދަނީ ކީެއްވެ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮކް

18 March 2023

އަމިއްލައަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނަގައިގެން އަމިއްލަ ހަރަދުގަ ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރަދާއި ހޮޓަލުގެ ކުލިވެސް ދައްކާ ގޮތަށްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454