ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުން އުމަރު ނަސީރު މިރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.


މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އާންމުކުރެއްވީ އޭނާ ދެންމެ ކުރެއްވީ ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އުމަރުގެ ޓްވީޓް

އުމަރުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ ވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު ޓްވީޓަކުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އާންމުކުރެއްވީ، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ގެއިން ފެނުނު ފިސްތޯލައިގެ ޑީއެންއޭގެ ސާމްޕަލާ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުއާ ދިމާވާ ކަމަށް ނާޒިމްގެ ވަކީލުން ހާމަކުރެއްވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް އުމަރު އަދި ހާމަނުކުރެއްވި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ތަފާތު ފިއްތުންތައް އަންނަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ނަންގަވައި، ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އިރު "މިހާރު" އަށް އުމަރު އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ: ގޭންގް ކުށް ހުއްޓުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަބަދު ވެސް ވިދާޅުވި ---މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު ފޮޓޯ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު، ޖިނާއީ ބައެއް ކުށްތަކުގައި އަދީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުންނަށް އެންގެވި ހިސާބުން، ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވުމުގެ ބާރު ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އުމަރުގެ އަތުން ނަންގަވައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެއް ގުރޫޕްތައް އުޅޭ ހަޓްތައް ރޫޅާލަން، ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކުރީކޮޅު އުމަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން ވަގުތުން ހުއްޓުވި އެވެ.

އުމަރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން

އުމަރުގެ އިސްތިއުފާ މި އައީ އޭނާ އަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވިދާނެތޯ އާންމުން ސުވާލު އުފައްދަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގޭންގްތައް ހުއްޓުވަން އޭނާ ކެރިގެން ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތަކާ، ސަރުކާރުގެ އެހެން ބައެއް ވެރިން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން އޮތީ ކުރިން ވެސް އެނގިފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ކުރިންސުރެ ވެސް އުމަރާ މެދު ދެކެމުން އައީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ހޯއްދަވަން ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެވެ. ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު ޕީޕީއެމުން އޭނާ ވަކި ވެސް ކުރި އެވެ. ދެން ގުޅިވަޑައިގަތީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމާ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި އުމަރު ސަލާން ކުރައްވަނީ: އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް އުމަރު އަދި ވިދާޅެއް ނުވޭ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކަމަކު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައްވަން ގޮވާލައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމްރޫހީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގަ އެވެ. އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ ގެންދެވީ ރައީސް ޔާމީން ދިފާއުކުރައްވަމުންނެވެ.

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި ވެސް ހިޔާލު ތަފާތު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެއްވަން އެދި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ކައުންސިލްގެ 29 މެމްބަރަކު ފޮނުވި ލިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އުމަރު ޚިޔާލު އޮތީ ތަފާތުވެފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީގެ އަސާސީގެ ގަވާއިދުގައި އޮތް ގޮތަށް ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެންނެވެ. ރިޔަސީ ޓިކެޓް ދޭން ނިންމުމަކީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އުމަރު އޮތީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އުމަރުގެ އެ ވާހަކަ އައީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ހުށަހެޅުމަށް މައުމޫން ވެސް ދެކޮޅުހައްދަވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ނާޒިމްގެ ދިފާއުގައި

އުމުރު ގެންދަވަނީ ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުއްވިކަމުގެ ކުށުގައި 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ދިފާއުގައި ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހުސެން ވަހީދު އަޑީގައި ތިއްބަވައިގެން ނާޒިމް ފުރޭމްކޮށްފައި ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައި ވިޔަސް އުމަރުގެ ނަޒަރުގައި އަދިވެސް "ނާޒިމަކީ ހީރޯއެކެ"ވެ.

އުމަރު ނޫނީ ނާޒިމްގެ ދިފާއުގައި އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވި ސަރުކާރުގެ އެހެން ވެރިޔަކު ނެތެވެ.