އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1،500ރ. ގެ ގިފްޓް ކާޑެއް

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1،500ރ. ގެ ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގިފްޓް ކާޑެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


މި ކާޑަކީ ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާ ދޭން، ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޔަސްރިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުވުމަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ލުތުފީ މިރޭ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ހަދިޔާ ކާޑަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ޕީއޯއެސްތަކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކުރި ކާޑެއް ކަމަށެވެ.

"ރޯދަ ހަދިޔާ ދޭންވެގެން ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނު އިރު، ތަކެތިން ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ހިޔާލެއް ވެސް ކައުންސިލުން ގެންގުޅުނު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "އަދި އެއަށް ވުރެ ފަސޭހަ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ވާނީ މިކަހަލަ ކާޑެއް މެދުވެރިކޮށް ހަދިޔާ ދިނުން ކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް ނިންމައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ގިފްޓް ކާޑް ދިނީ،"

ލުތުފީ އަދި ވިދާޅުވީ މި ހަދިޔާއަކީ ސީދާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދިން ކާޑެއް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން މުވައްޒަފުންނަށް ދިން 1،500ރ. ގެ ގިފްޓް ކާޑު.

ކާޑުން 1،500ރ. ގެ ވިޔަފާރި ކުރެވޭ އިރު، މުވައްޒަފުން ތިބީ ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިން ހަދިޔާ އާ އެކު ވަރަށް އުފަލުންނެވެ.

މުވައްޒަފަކު ބުނީ ރޯދަ މަސް ނިމެން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ހަދިޔާ ކާޑު ލިބުމުން، ކާޑުގެ ބޭނުން ދެން ހިފާނީ އީދުގެ ހަރަދުތަކަށް ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިކަހަލަ ހަދިޔާއެއް ލިބުނީމަ. އީދަށް މީގެން ވިޔަފާރިކޮށްލެވޭނެ،" މުވައްޒަފަކު ބުންޏެވެ.