އާ ނެރު ބޭނުން ކުރަނީ، އެ ތަނަށް ނުވަންނަން އަންގާފައި އޮއްވާ: މިނިސްޓަރު

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ކެނޑި ނެރު ބޭނުން ކުރަނީ އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ އެތަނަށް ނުވަންނަން އަންގާފައި އޮއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ ނެރު މައްޗަށް ބައެއް އުޅަނދުތައް އަރައި އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާފައި ވަނިކޮށެވެ. ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް ރާޅު ބޮޑެވެ.

އެ ނެރުން ބައެއް އުޅަނދުތައް ވަދެ ނުކުމެވަނީ އެތަން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ހީކޮށެވެ. އެކަމަކު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ "އެއީ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއް" ކަމަށެވެ. ނެރު ކަނޑައި ފުން ކުރުމާއި އެހެން މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ކުރި އަށް އެބަދެ އެވެ.

ދެކުނު ފަރާތު ނެރުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ އެތަން ބޭނުން ނުކުރަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އެތަން ބޭނުންކުރަމުން ދާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ކެނޑި ނެރުން ލޯންޗެއް ވަންނަނީ: އެތަނުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުނިމޭ. - ފޮޓޯ: މިހާރު

ޓްރެކް ދަނޑާ ދިމާލުން ކަނޑުތޮށިން ނެރެއް ކެނޑީ އެ ތަނުގައި ލާފައި އޮތް ގެރިގަލުގެ ތޮއްޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުން ފެށިގެން ދެކުނު ފަރާތުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންޑްސްޓަރިއަލް ވިލެޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރްމުންނެވެ. އާ ނެރަކީ ސީދާ ދެކުނު ފަރާތުން އުޅަނދުތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ކެނޑި ނެރެކެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ސަރަހައްދަށް އުޅަނދުފަހަރު ވަދެ ނުކުންނަނީ ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ކަނޑާފައިވާ މައި ނެރުންނެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަަލް ވިލެޖް ހަދާ ނިމުމުން އެ ނެރުން ވަދެގެން ދެކުނު ފަރާތަކަށް ނުދެވޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ދެކުނު ފަރާތުން އުޅަނދުތައް ވަންނަން ނެރެއް ހަދަން ކުރިން ވެސް އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތަކީ މާލޭގެ ފުއްޓަރު ފަރާތެވެ. މާލެ ހިއްކައި، އެ ފަރާތުގައި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ގެރިގަލުގެ ބޮޑު ތޮއްޓެއް ލީ 1987 ގައި މާލެ އަށް ބޮޑު ރާޅު އަރައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ފަހު އެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ކަނޑު ގަދަ ދުވަސްވަރު އެ ފަރާތުގައި ބޮޑެތި ރާޅު އުފެދެ އެވެ. އެކަމަކު އާ ނެރު ކަނޑަން އެ ތޮށިގަނޑު ވަނީ ކުރި އަށް ވުރެ ބޭރަށް ޖައްސާފަ އެވެ.