ދިވެހި ލިބާހުގައި ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަަށް

އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަށް ރާއްޖެ އިން ދިޔަ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުން ދިވެހި ލިބާހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފި އެވެ.


އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި ކުރިއަށް ދާ އެސެމްބްލީގައި ދިވެހި ހަތަރު އަަންހެނަކު ދިވެހި ލިބާހުގައި ތިބި އިރު އެކަކު ހުރީ، އާންމުކޮށް ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ލަމުން އަންނަ ދިގު ހެދުމުގަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެރިކާގެ އަންހެން މުވައްޒަފު ވެސް ހުރީ ދިގު ހެދުމުގަ އެވެ.

އދ. އަށް މިފަހަރު ދިޔަ ދިވެހި ވަފުދު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި -- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ތަގުގީގުކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު އާސިމް، އިއްޔެ ރެ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ އެސެމްބްލީގައި ސަގާފީ ހެދުމެއްގައި ބައިވެރިވީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ވަފުދުގެ މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން ދައްކުވައި ދޭންބޭނުންވީ ގައުމުގެ ރީތި ސަގާފަތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ. އަށް ދިޔަ ދިވެހި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ ބައެއް އަންހެނުން ދިވެހި ހެދުމުގައި-- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އެކަމަކު ވަފުދުގައި ހިމެނޭ ފިރިހެނުން ތިބީ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގަ އެވެ. އެ ވަފުދުގައި އާސިމްގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ، އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު ސަރީރު، އަދި އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އަލީ ނަސީރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި އާންމުކޮށް ތަގުރީރުކުރައްވަނީ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިން ކަމަށް ވިޔަަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި ދުވަހަކު ވެސް އދ. ގައި ތަގުރީރުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ހުރިހާ ރައީސުން ވަނީ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފަ އެވެ.