5 ޕްރޮޖެކްޓަކާ އެކު އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް (އޭއައި) ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވައި، އެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދިވެހި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއް މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ނެރެ، ވިޔަފާރިތަކަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ސޯސް ސޮސައިޓީން ގުޅިގެން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހިންގާ އަމީނީ ބިލްޑިންގުގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ފަށަން މިއަދު ބޭއްވި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭސް މިޝްރާ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު 5:30 އާ ހަމައަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިންގެ ހުރި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކޮށް ފަސް މަޝްރޫއެއް ވަނީ އެކުލަވައިލައިފަ އެވެ. ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ވިދާޅުވީ ޕްރޮގްރާމްގައި އޭނާ އުއްމީދު ކުރައްވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޓޯ ޓައިޕް އެއް ދައްކާލައި، އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިޔަފާރިތަކަކަށް ވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. މިއަދު ފެށި ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާވައިލެވުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފަސް ޕްރޮޖެކްޓް، ވަރަށް ކާމިޔާބު ފަސް ޕްރޮޖެކްޓް ރާވާލެވިއްޖެ. ދެން އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގާނެ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ޑޭޓާ ކަލެކްޓްކޮށް އެ ޑޭޓާ ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަތުވެއްޖެ އަދި އޭގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ތައްޔާރު ކުރުން،" މިއަދު ހުށަހެޅި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުގައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަދު ހުށަަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދިވެހި ބަހުން ޖަވާބުދޭ ބޮޓެއް ކަމަށްވާ "ކަމަނަ" އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެވެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި އިސްކޮށް އުޅޭ އަހުމަދު މަހްފޫޒް "މިހާރު" އަށް ބުނީ އެފަދަ އުފެއްދުމެއް ތައާރަފް ކުރުމަކީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ގެންގުޅެމުން އައި ޚިޔާލެއް ކަމަށެވެ.

"މިއަައިޑިއާ އަކީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ގެންގުޅެމުން އައި އައިޑިއާއެއް. އެކަމަކު ރިސޯސްއާ ޓީމަކާ ލިބިގެން ނޫނީ އެއްޗެއް ބިލްޑެއް ނުކުރެވޭނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ "ކަމަނަ" އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޓީމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޓޯޓައިޕް އެއް އުފެއްދޭ ވަރު ވާނެ ކަމަށެވެ.

އުގައިލް ވިދާޅުވީ މިއަދު ތައްޔާރު ކުރެވުނީ ވަރަށް ތަފާތު އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައިވެރިން ގެނައި ހިޔާލުތަކާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ފަސް ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަވާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ފެނުނު ބައިވެރިންނާ ދިވެހިންނާ މެދު މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަން މާ މަތި ކަމަށާއި މައްސަލައަކީ ވަސީލަތްތައް މަދުކަމާއި މަގުދައްކާނެ މީހުން މަދުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަގީގަތުގައި ހުނަރުވެރިކަން މާ މަތި އިނގޭތޯ އެހެން ގައުމުތަކާ ބަލާއިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގު ދައްކާނެ މީހުން މަދުވެފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯސް މަދުވީމާ، އެއީ ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ނާރާ ކަމަކީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު އެކުލަވައިލި ފަސް ގްރޫޕުން ހަ މަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ އިރު މަހެއްގެ ޚަރަދަށް ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށް 20،000ރ. ދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ފައިސާ ދޭނީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ދެ ޖަމިއްޔާއިންނެވެ. އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚިޔާލުތައް ނެރުމާއި މައުލޫމާތު ލިބިގަންނާނެ މަސްދަރުތައް ކިޔައި ދިނުމާއި ޑެމޯއެއް (ނަމޫނާ އުފެއްދުމެއް) އުފައްދާނެ ގޮތް ކިޔައިދިނުން ފަދަ ހުރިހާ ކަމަކަށް އުގައިލް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮންނާނީ ޑެމޯ ދައްކައިލުމެވެ.