އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، ޕާސްޕޯޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


އެ އިދާރާއިން ބުނީ pp@immigration.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކޮށްގެން މިއަދުން ފެށިގެން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލިފައިވާ ޕާސްޕޯޓާއި ހަލާކުވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓު އަދި ސެކަންޑް ޖެނެރޭޝަން ޕާސްޕޯޓުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް އަށް މަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް އޮތް ނަމަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާއި އައިޑީކާޑު ކޮޕީ އާއި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕާއި އެންމެ ފަހުން ހަދާފައިވާ ޕާސްޕޯޓު އަދި ޕާސްޕޯޓު ސައިޒު ފޮޓޯ ކުލަކޮށް ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ފޮނުވަން ޖެހޭނީ ޖޭޕީއީޖީ ފޯމެޓުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ފޮޓޯގެ ސޮފްޓު ކޮޕީ އެޓޭޗުކުރުމާއި އީމެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓުގައި ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަމްބަރާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހަސަން ހަލީލް ވިދާޅުވީ އީމެއިލުން ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭއިރު، ސްޓޭމްޕް ހުށަހެޅުމަށް ދެ ގޮތެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ ސްކޭން ކޮށްލާފައި ސްޓޭމްޕް ވެސް މެއިލްކުރުމާއި ޕާސްޕޯޓަށް ފައިސާދައްކަން އަންނައިރު ސްޓޭމްޕް ގެނައުމެވެ.

"ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް އީމެއިލް ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރީ،" ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 300 ވަރަކަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެ އެވެ. އެހެން ނޫނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޫކުރަނީ 50-70 އާ ދެމެދު އަދަދެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.