އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތަށް އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނެއް އުފައްދަވައިފި

ރާއްޖޭގައި އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.


ތަފާތު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ދިވެހިން ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި "އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަން" އުފެއްދީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެ ފައުންޑޭޝަނުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ކާމިޔާބު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި ޓޯކުޝޯގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.-- ފޮޓޯ: ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫގައި ވަނީ ޓޯކް ޝޯއެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޝޯގައި 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވިއިރު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާއި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އަދި ކްރިޓިކަލް ތިންކިން ފަދަ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އުގެއިލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ފ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގައި ވެސް ބޮޑު ޓޯކުޝޯއެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އަންނަ އޮގަސްޓުމަހުގެ ފަހުކޮޅު އއ. އުކުޅަހުގައި ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސް އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އާ ގުޅޭ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގެންނާނެ އެވެ. އަދި ފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް: އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ފައުންޑޭޝަނެއް ވަނީ އުފައްދާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"ފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ ކުދި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއެކު ތިން މަހުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު. ބޭނުމަކީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުން ހޯދުން. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ފައުންޑޭޝަނަށް ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދު،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ސައިންސް ލެބުތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިލްމީ ދިރާސާތައް ހަދައި ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރުމަކީ ވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ އެއް މަސައްކަތެވެ. ވެބްސައިޓު ލޯންޗުކުރުމާއެކު އެ ލިޔުންތައް ފެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވި ނަމަވެސް އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް އަބަދު ވެސް ލިބެ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ދެމުންނެވެ.