އައްޑޫގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ސަމާލު ކަމަށް

އައްޑޫގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭތީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި އެވެ.


ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާރިޔާއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް މިނިސްޓްރީއަކުން ނުދެ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި އެހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑު އަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިން ދަތުރުކުރައްވާނެ ހާއްސަ އުޅަނދެއް ނެތުމާއި ކާރިސާތައް ކުރިމަތިވުމުން ހުންނަ ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނެ އެވެ.

އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މާރިޔާއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑު އަށް އިތުރު ފަޔަ ލޮރީތައް ބޭނުންވާ ވާހަަކަ ދެންނެވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ އައިއެސް އަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އައްޑޫގެ ބައެއް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވޭތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ އެ ވާހަކަ ވެސް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވީ މިނިސްޓަރަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޑިފެންސް މިިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ:ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭކަން މާރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި އިރު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ތާއީދުކޮށް އައްޑޫގެ ފާރުތަކެއްގައި ކުރެހި މައްސަލައެއް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަ އެވެ. ހިތަދޫގެ މައިލޯ ދަނޑުގެ ކައިރީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ ފާރުގައި، އައިއެސް އަށް ތާއީދުކޮށް ކުރަހާފައިވާ ގްރެފިޓީގެ ފޮޓޯ، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދުގެ ސަމާލުކަމަށް ޓުވިޓާގައި މީހަކު ގެނައުމާ ގުޅިގެން ހަމީދު އޭރު ވިދާޅުވީ، ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކަށް ހިތްވަރު ދޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އޭރު ވިދާޅުވީ، ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، އެ މީހުންގެ ފިކުރު ފެތުރުމާއި އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް ރާއްޖޭގައި އޮތް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލަން ކުރާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ އެކު ފުލުހުން ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.