އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ރާއްޖޭން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތިލައިފި

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވާން ރާއްޖޭން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭން ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިޔާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމެވެ. އާއްމު މަޖިލީހުގައި ރޭ ދެއްވި ތަގުރީރުގައި އާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ކުރިމަތިލަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ 2019-2020 ގެ ދައުރުގެ މެމްބަރަކަށް ވާށެވެ.

"ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަ ގައުމެއް. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުހިއްމު ބައެއް، އަދި މުހިއްމު ބަޔަކަށް ވެވޭނެ ގައުމެއް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި އދ.ގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވިތާ 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓު.

އެކަމަކު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި 2008 ގައި ވެސް ރާއްޖޭން ވަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލާފަ އެވެ. އެ ފަހަރު ވެސް 2019-2020 ގެ ދައުރުގެ މެމްބަރުކަން ހޯދަން ކުރިމަތިލިއިރު، މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ވެސް ރާއްޖޭން ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު، އެ އަހަރު ވެރިކަން ބަދަލުވެ، ދެން ހަވާލުވި ސަރުކާރުން އެކަމަށް މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އދ.ގެ އެންމެ މުހިއްމު ގުނަވަން ކަމަށް ވާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި 15 މެމްބަރުން ތިބޭއިރު، ދާއިމީ ފަސް މެމްބަރުން ފިޔަވައި ދެން ތިބެނީ އިންތިހާބު ކުރާ މެމްބަރުންނެވެ. ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، ވަގުތުން އާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބު ކުރާ އެ މެމްބަރުން ހޮވަނީ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކުންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފަސް ގައުމެއް އިންތިހާބު ކުރެ އެވެ.

ރާއްޖެ ކުރިމަތިލި 2019-2020 ގެ ދައުރަށް މެމްބަރުން ހޮވާނީ 2018 ގެ މެދުތެރޭގައި ބާއްވާ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގަ އެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން އެއް މެމްބަރަކު ހޮވަން ނިންމާފައި ވާއިރު، އިންޑޮނީޝިއާ އިން ވެސް ވަނީ އެ ގޮނޑި އަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ދުނިޔޭގައި ސުލްހަ ގާއިމްކޮށް، ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ދާއިމީ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެނީ އދ. އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފްރާންސް، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާ އެވެ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު އެއިން ކޮންމެ ގައުމަކަށް ލިބިފައި ވާއިރު، އެ މަޖިލީހުގައި ތިބޭ ދާއިމީ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެކަމަކު، ރާއްޖޭން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވާ އެ ކަމަށް މި އަހަރުގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ތާއީދު ނުލިބުމުން އަންނަ އަހަރު ގޮތެއް ނިންމޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.