އިމިގްރޭޝަނުން ކޯލް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ކޯލް ސެންޓަރެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.


އިމިގްރޭޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ކޯލް ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް މި ސެެންޓަރުގެ ނަމްބަރު 1434 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިިގްރޭޝަން އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މި ކޯލް ސެންޓަރާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރި ދިވެއްސަކަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބުމަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ކޯލް ސެންޓަރެއް ނެތުމުން އެތަނުގެ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަން ގުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ކަމަށް އެތަނުގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސެއިން އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިދާޅުވި އެވެ. އެ އުނދަގޫތަކެއް މިއަދު ހައްލެއް ލިބުނީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.