ލަކްސް ރިސޯޓުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް 14،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަ ކުދިންނަށް ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޯލް ރިސޯޓުން 14،000 ޑޮލަރު (215،880ރ.) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


އެ ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޯލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖޮނަސް އަމްސްޓަޑް ވަނީ ފިޔަވައްޗަށް 7،000 ޑޮލަރު (107،940ރ.) އާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް 7،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. މި ފައިސާއާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީް ކުރި ޓްވީޓެއް

އެ ރިސޯޓުން ދިން އެހީ ބޭނުން ކުރާނީ ދައުލަތުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުދިންނަށް އަމާން، ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ އިން ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ބިނާ ކުރަން ކަމަށް މިނިސްޓްރު ޝިދާތާ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ދޭ އެހީން އެ ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 155 ކުދިން ދިރިއުޅެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 107 ކުދިންނަކީ ފިޔަވަތީގައި އުޅޭ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ. ތޭރަ އަހަރުން މަތީގެ 48 ކުދިން އުޅެނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގަ އެވެ.