މާލެ-ތިލަފުށީ ބްރިޖް ސާވޭ އަށް ބޯހޯލް ތޮރުފަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލަން އަޅާ ބްރިޖްގެ ސާވޭކުރުމަށް ބޯހޯލް ތޮރުފުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ބްރިޖް އަޅާ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ އަޑި އާއި އެއްގަމުގެ ބިންގަނޑު އޮތް ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ހަދާ ޖިއޯ ފިޒިކަލް ސާވޭ ކުރުމަށް ބޯހޯލް ތޮރުފަން މިއަދު ފެށީ، މާލެ އާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ވިލިމާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަރުމަތީގަ އެވެ.

ފަނަރަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް މި ބުރިޖުގެ ޑިޒައިނަށް ބޭނުންވާ މެރިން ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސާވޭ އާއި ލޭންޑް ޖިއޯ ޓެކްނިކަލް ސާވޭގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ފުގްރޯ ކުންފުންޏާ އެެވެ. ސާވޭ ކުރުމަށްޓަކައި ފުގްރޯ ކުންފުނިން ކަނޑުގައި 25 ބޯހޯލް އަދި އެއްގަމުގައި 25 ބޯހޯލް ތޮރުފާނެ އެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމުތަކެއް ބާއްވައިގެން އެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު، ޕްލެޓްފޯމު ވަށައިގެން 100 މީޓަރު ތެރޭގައި ކަނޑުދަތުރުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، މަސައްކަތް ނިމެންދެން، ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ދަތުރު ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރި އެވެ.

މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގައި ޑައިވް ކުރުމާއި މޫދަށް އެރިއުޅުމަކީ ވެސް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމުން، މަސައްކަތް ނިމެންދެން، އެކަން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ބުރިޖު އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ސާވޭގެ މަސަައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސެލްފް އެލެވޭޓިން ޕްލެޓްފޯމް އާއި އިތުރު ބައެއް ބަރު މެޝިނަރީތައް، މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް 488 މިލިއަން ޑޮލަރު (7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.