ޔާމީނާ ބައްދަލުނުވަނީ ވަކީލުން ބޭނުންނުވާތީ: އިމްރާން

މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް ބައްދަލުނުކުރެވި އޮތީ ވަކީލުން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި އިއްޔެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

ޔާމީންއާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުންއަންނަ އިރު، މި މައްސަލައިގައި ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރު އިމްރާނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އިމްރާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ވަކީލުންގެ އެއްބާރުުން ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްސީއާރްއެސްގެ އިސްނެގުމަކަށް ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ. ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިގެން އުޅެނީ އެކަންކުރައްވަން ވަކީލުން ބޭނުންފުޅު ނުވާތީ،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އިމްރާން ވެސް ވަނީ ދޮގުކުރައްވައިފަ އެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެފަދަ އަމުރެއް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ނެރެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކަރެކްޝަނުން ބުނީ ވަކީލުންނަށް ޔާމިނާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެދުނީ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަދީފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.