ކޮވިޑުން ރާއްޖެއަށް ލިބުުނު ގެއްލުން ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު ކަމަށް، އދ.ގެ އާންމު ޖަލްސާގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރިން ރެކޯޑްކޮށް، ފޮނުވި ވީޑިއޯ ހިތާބުގައި ޝާހިދު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދަށް ވެސް ގެއްލުން ވިޔަސް، އެ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު އެކި ގައުމުތަކަށް ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ އާމްދަނީގެ 75 ފަސެންޓު، ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު،" ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނީ ހުރިހާ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ރާއްޖެއިން ކުރި މަސައްކަތްތައް ޝާހިދު ހިއްސާކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްގެންދަން ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރަގުތައް ބޮޑަސް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އެހެން ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވާހަކަދެއްކެވި އެވެ. އެގޮތުން އިންސާނީ ހައްގުތަށް ކަށަވަރުކުރަން މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ފަލަސްތީނާއި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލާގައި ވެސް ޝާހިދުގެ ވިސްނުން ހާމަކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތައް ވެސް އެކި ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާނީ އެކި ވަރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގުދުރަތީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާނޭ ކަންތައްތަކޭ ބުނެފައި ނިންމާލެވޭކަށް ނެތް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ، ތަޖުރިބާ ކުރަމުންގެންދާ ހަގީގަތް،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.