ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8: ލިބެން ހުރި ކުލަތައް

ފޯނު ކަވަރު އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ގޮތް ހުސްވާހާ ގިނަ ކުލަތަކުގައި، ގެލަކްސީ އެސް8 ވަނީ އުފައްދާފަ އެވެ. ފޯނުގައި ތަފާތު ކުލައެއް ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި، ކަވަރެއް ހޯދަން ނުޖެހޭހާ ގިނަ ކުލަތަކުން، އެސް8 ވަނީ ޒީނަތްތެރިކުރެވިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ހުރިހާ ކުލައެއް، އެއް ފިހާރައަކުން ނުލިބުމަކީ އޮތް ފުރުސަތެކެވެ.


ސްމާޓްފޯނެއް ގަތުމުގައި ކުލަ އަކީ ނުފޫޒުގަދަ އެހައި މުހިންމު ޝަރުތެކެވެ. ހުރިހާ ފޯނެއްގައި ހަމަ އެކައްޗެއް ހުރި ނަމަވެސް، ކުލައިގެ ސަބަބުން މުޅި ވިސްނުން ބަދަލުވެ އެވެ. އަހަންނަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކަޅު، އަނދިރި ކުލަތަކެވެ. ފިޔާތޮށި އަދި ޕީޗް ކުލައިގެ ސަބަބުން ފޯނުތަކުގެ ޖިންސް ވެސް ތަފާތުވެ ދެ އެވެ.

އެސް8 ގައި ހުރިހާ ކުލައެއް ވެސް ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށް ބުނެވިދާނެ އެވެ. ކޮންމެ ކުލައެއް ވެސް ހަދާފައި ވަނީ އެހެން ކޮންމެވެސް ކުލައެއް ނުވަތަ ކުލަތަކެއް އެއްކޮށްގެންނެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހަކަށް އެންމެ ކަމުދާ ކުލަ ނުވަތަ އެ ކުލަޔަކާ ވައްތަރު ކުލައެއް ލިބޭނެ އެވެ.

އެސް8: ކޮރަލް ބްލޫ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8: ކޮރަލް ބްލޫ

އަހަރެމެންގެ "އަވައްޓެރިން" އުޅެނީ ކަނޑުގަ އެވެ. އެ ސޮރުމެންގެ މާހައުލު އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ ނޫ ކުލައިންނެވެ. އެއިން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން "ކޮރަލް ބްލޫ" ވާނީ ފެނިފަ އެވެ. މިއީ ދެކެ ފަރިތަ ކުލައެއް ނަމަވެސް، ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އާއިލާ އަށް "ކޮރަލް ބްލޫ" ތައާރުފުވެފައި ވަނީ ނޯޓް 7 އާ އެކު އެވެ.

އެސް8: މެޕްލް ގޯލްޑް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8: މެޕްލް ގޯލްޑް

ސިފަކުރެވެނީ ކޮން ކުލައަކުންތޯ އަހައިފި ނަމަ، ތަފުސީލުކުރެވޭހާ މުއްސަނދިކަން ބަސްކޮށާރުގައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެއީ "ގޯލްޑް" ކުލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. "ޕިންކް"އެއް ވެސް ނޫނެވެ. މެޕްލް ގޯލްޑު ކަމަށް ބުންޏަސް މެޕްލް ފަތުގައި ހުންނަ ކުލަޔަކަށް ވެސް ނުވެ އެވެ.

އެސް8: މިޑްނައިޓް ބްލެކް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8: މިޑްނައިޓް ބްލެކް

ސްމާޓްފޯނު މާކެޓްގައި "ޖެޓް ބްލެކް" ވެސް އުޅެ އެވެ. އާދައިގެ "ބްލެކް" އަދި "ޑާކް ބްލެކް" ވެސް އުޅެ އެވެ. ތަފާތަކީ ތޮށިގަނޑުގައި ހުންނަ އޮފެވެ. "މިޑްނައިޓް ބްލެކް" އަކީ "ކަނު އަނދިރި" ކުލަ އެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކުލައެއް ނޫނެވެ.

އެސް8: އާކްޓިކް ސިލްވާ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8: އާކްޓިކް ސިލްވާ

އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް މި ކުލައިން ފޯނު އުފައްދަ އެވެ. ތަފާތަކީ ކިޔާ ނަމެވެ. "ގްރޭ"، "ޑާކް ގްރޭ"، ސިލްވާ"، "މެޓަލް"، "ކްލައުޑް" އަދި "އާކްޓިކް ސިލްވާ" އެވެ. އެކަމަކު ދުރުން ފެންނަ ގަނޑުފެން ފަރުބަދަތަކުގައި ވެސް "އާކްޓިކް ސިލްވާ" ކުލަ ހުރެ އެވެ. ހައްޓަށް ފިނިވާ ކަހަލަ އިހުސާސެއް "އާކްޓިކް ސިލްވާ" ގައި ހުރެ އެވެ.

އެސް8: އޯކިޑް ގްރޭ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8: އޯކިޑް ގްރޭ

"އޯކިޑް ގްރޭ" ވާރުތަކުރެވެނީ ފިޔާތޮށި ކުލަ އާއިލާ އަށެވެ. މިއީ ވެސް ކިޔައިދޭން އެނގޭ ކުލައެއް ނޫނެވެ. މަޑު ފިޔާތޮށި ނަމަ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅިކުލަ އިހުސާސްކުރެވެ އެވެ. ވަރަށް، ވަރަށް ލުއި ޖަންބު ކުލައެއް ވެސް ސިފަކުރެވެ އެވެ. މި ނޫން ގޮތަކަށް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެ އެވެ.