ވިޔަފާރި / ރިސޯޓް ކުލި

1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިސޯޓް ކުލި ނުލިބި އެބައޮތް

ރިސޯޓެއްގެ ވޯޓާވިލާތަކެއް: ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކުލި ނުދައްކާ--

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ރިސޯޓް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އޮތް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމުންގެ މީހަކު ހޯދި އެ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ފަސްކޮށްދިން ކުލީގެ ބައެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މީރާއިން ދީފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ލިބެން ޖެހޭ ކުލީގެ ތެރެއިން 480.1 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އޮތީ ނުލިބި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބެން ޖެހޭ 220.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބެން ޖެހޭ 259.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރިސޯޓުތަކުން ނުދައްކާ ހުރީ 996.15 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ 231.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެވަނަ ކުއާޓާގެ 234.45 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ތިން ވަނަ ކުއާޓާގެ 265 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބެން ޖެހޭ 264.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބެން ޖެހޭ 137.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ދައުލަތަކަށް ނުލިބެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކުލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުއްޔެވެ.

ރިސޯޓު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު މީރާއިން ހާމަ ކުރި ނަމަވެސް ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓުތައް އެ އިދާރާއިން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ރިސޯޓް ކުލީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެ އިދާރާ އަށް ވަނީ 1.76 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަ އެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ލިބުނީ 702.97 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

28 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 71%
icon wow icon wow 7%
icon inlove icon inlove 21%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބްލަޑް

17 January 2022

ނިކަން ތި ރިސޯރޓް ތަކަށް ކިޔާ ނަން ޖަހާލަބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފ ހ

17 January 2022

ރިސޯޓު އޯނަރުން އެ ނުދެއްކިޔަސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ! އެމީހުންގެ ދަށުވެފަ މުޅި ސަރުކާރު

The name is already taken The name is available. Register?

ހދެދޗވެޗ

17 January 2022

މިސަރުކާރުން ކުރަކަންކަން ޖެހެނީ " މިހާރު" ނޫހުގަ ޖަހައިގެން ހަނދާންކޮށްދޭން. މިސަރުކާރަށްވުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން މިހާރު ނޫހަށްވެސް މާހައްގު

The name is already taken The name is available. Register?

ހެޗފެދފެ

17 January 2022

ހަހަހަ މިސަރުކާރަށް ވާކަމެއްނެތް ހަމަ އެއް ކަމެއްވެސް. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ކޮވިޑް ރިލީފޭ ކިޔާފަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނުބަލަ ބުރުވާލި ބަޔަކަށް ކުރަންއެނގޭނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯނާނެ. ނޫނޭވާ ނާގާބިލް ސަރުކާރެއްމިއީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮންސޮޅި

17 January 2022

ހަމަތެދެއްމިބުނީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމާއި ހެދި އަންތަރީސްވާވަރުވޭ. ކުލިނުދެއްކީމަ ދެން ކަންކުރަންވާގޮތް ނޭގިގެންބާމިތިބެނީ. އާއްމުމީހާ ސައިކަލުގަ ޖަހާސްޓިކާ ފައިން ނުދައްކައިގެން ކުރިއަށް ނުދެވިފައި ތިބޭއިރު ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ރައްޔިތުންގެ ރަށްތަކަށްދައްކަންޖެހޭ ކުލި ޓެކްސް ނުދައްމިތިބެނީ. ކުލިނުދެއްކޭނަމަ ރަށްތައްނަގާ ކުލިދެއްކޭނަ ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރަންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލި ސަރުދާރު.

17 January 2022

ކުލިނުދައްކާ ރިސޯޓް ތަކުގެ ލިސްޓެއް ހޯދަން އަހަރެން ހުށަހަޅާނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

17 January 2022

ތި އާއްމު މީހެއްގެ ސައިކަލު އަހަރީ ފީނަމަ މީރާގެ އުދަގުލާއި ހެދި ފިހާރައަކުން ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ގަންނަވަރުވސް ނުވާނެ، ހުރިއްޔާ ހުރިހާ އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރާނެ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހިދުމަތެއް ނުލިބޭނެ، 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެތައް ފްލެޓެއް އެޅޭނެހާ ފައިސާ

The name is already taken The name is available. Register?

ީޙިނި

17 January 2022

އިކޮނަމީ ޑައިވާސިފައި ކުރާތަނެއް އަމަލީގޮތުން ނުފެނޭ. ބިންކޮޅު ކުޑަކަމުން މި ރާއްޖޭގައި ޑަންޑުވެރިކަން އެހާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ނުކުރެވޭނެ. އިނޮވޭޓިވްގޮތްތައް ވިސްނަންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހަންމަދާ

17 January 2022

ރިސޯޓް އޯނަރުންނަކީ ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ ބައެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ.

17 January 2022

ދައުލަތަށްދައްކާންޖެހޭ ކުއްޔާއިޓެކްސް އަދި ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުންނަށްދޭންޖެހޭ މުސާރަނުދީ "ސޭވިސްޗާރޖުން ވައްކަންކުރާ ރިސޯޓްތަކާއި ދެކޮޅަށް' ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ވަރުގަދަކެމްޕޭނެއް ޖައްސައި މިފަދަފަރާތްތައް ހަމަމަގަށްއަޅުވަން ރައްޔިތުން ތެދުވާންޖެހޭ ހިސާބަށް މިހާރު މިކަންކަން ހިގައްޖެ. # ރިސޯޓްތަކުގެ އޯނަރުންނަށް ރަނގަޅަށްއިގޭނެ "ރާއްޖެއަންނަ ފަތުރުވެރިންނަކީ މިކަހަލަ ހީލަތްތެރި ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ފައިސާ ވިއްކާނެބައެއްނޫން' ކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454