ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް ރައީސް އުފައްދަވައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.


ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރެއްގައި ވިދާޅުވީ "ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަމުގައި އުފެއްދި، ސަރުކާރުގެ 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނީގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ސެންޓަރުތައް ހިންގައި އަދި އެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލަކީ 10 ރުފިޔާގެ، ފަސް މިލިއަން ހިއްސާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިވާ 50،000،000ރ. ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އެއީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި އަދި އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.