ރާއްޖޭގެ 33 ޕަސެންޓް މީހުން ބޭންކް އެކައުންޓް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ގަވަރުނަރު

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 18 އަހަރުން މަތީގެ 33 ޕަސެންޓް މީހުން ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ހިދުމަތް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި ބާއްވާ 35 ވަނަ އޭޝިއަން ބޭންކިން ކޮންފަރެންސްގައި ނަސީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޭންކިން ދާއިރާ ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރާފައި ވީނަމަވެސް، ބޭންކް އެކައުންޓް ބޭނުން ކުރާ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ނަސީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތަށް ވުރެ ގިނައީ ޗެކް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ކަމަށެވެ. އަދި ކޭޝް ކާޑު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މާލޭގައި ވަރަށް ގިނަވި ނަމަވެސް، މޯބައިލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މިންވަަރު އަދިވެސް މަދު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޕެންޝަން ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 95 ޕަސެންޓަކީ އެ ބޭންކެއްގައި އެކައުންޓް ގެންގުޅޭ މީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ބޭންކުން މުވައްޒަފުން ރަށްރަށަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަށް ކުރިމަތިލައި، ނައްތާލުމަށް އެބޭފުޅުންގެ ޕްލޭންގައި ވާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ބޭންކިން ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މާލީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ ހަމަ ކުރުމަކީވެސް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ނަސީރު ވިދާޅުވި އެވެ.