އެމްއައިޓީޑީސީގެ 85.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިސާބު ދިމައެއްނުވޭ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދި ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުން ދައްކާ 85.6 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ސައްހަކަށް ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.


އޮޑިޓް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ދަށުން ނަގައި އެމްއައިޓީޑީސީއާ ހަވާލުކުރި އިރު ކުންފުނީގެ ނެޓް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި 49.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނެޓް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެސެޓްތައް އެސެސް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުންފުންޏަށް ލޭންޑް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 11.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިވާ ކަން ވެސް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އެ ފައިސާ ކުންފުންޏަށް ނުލިބި އެއް އަހަރު ވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެމްއައިޓީޑީސީން މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއައިޓީޑީސީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެނގެން ނެތުމާ އެކު، ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ 23.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސައްހަކަން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކަމުގައިވާ "ޕްރޮޖެކްޓް ޕާމް" އާއި އައްޑޫ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެޕޮލްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ފުވައްމުލަކު ޕްރޮޖެކްޓާއި ކެލާ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނެ އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެމްއައިޓީޑީސީން ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ޖަހާފައިވާ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ފަހުން ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ (ސީއެސްއާރް) އަށް ކުރި ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ސީއެސްއާރްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެމްއައިޓީޑީސީން އުފައްދާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމް ތައާރަފުކޮށް ހިންގުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފެއްދި މި ކުންފުނީގެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް މިއަދާ ހަމަޔަށް ވެސް ނުފެނެ އެވެ.