ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް!

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓާ އެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.


ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުން ފެއާ ޔޫސޭޖު އެލަވަންސަށް ދިޔުމުން ސްޕީޑު އަވަސްކޮށްލުމަށް ޑޭޓާ ބޫސްޓަރެއް ނެގޭނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ގެތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޫސްޓަރު 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓުގައި ލިބޭނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޮޝަން ކުރިއަށްދަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި ގޭބީސީތަކުގެ ކަސްޓަމަރުން ނަމަ 3ޖީބީގެ ބޫސްޓަރެއް 15 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭއިރު 8 ޖީބީ 37.5 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 15ޖީބީ 65 ރުފިޔާ އަށް، 30ޖީބީ 125 ރުފިޔާއަށް، 75ޖީބީ 300 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭ އިރު 100ޖީބީ 395 އަށް ލިބޭނެ އެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށް ނަމަ 15ޖީބީ 125 ރުފިޔާ އަށް، 30ޖީބީ 200 ރުފިޔާ އަށް، 60ޖީބީ 375 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭ އިރު 115ޖީބީ 500 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި 230ޖީބީ 750 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ އެވެ.

ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް މަހަކު ފަސް ބޫސްޓަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު މޯބައިލް އެޕާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕޯޓަލް ބޭނުންކޮށްގެން ބޫސްޓަރުތައް އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެވޭނެ އެވެ.